Đề tài Thương mại và các biện pháp phát triển thương mại trong giai đoạn hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI 2

I-/ TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI. 2

1-/ Khái niệm và bản chất của thương mại. 2

a, Khái niệm: 2

b, Bản chất kinh tế của thương mại. 2

2-/ Nguyên nhân hình thành thương mại. 3

3-/ Quan điểm về thương mại. 3

a, Chức năng, nhiệm vụ của thương mại. 3

b, Đặc trưng của thương mại trong nền kinh tế thị trường. 4

c, Nội dung của hoạt động thương mại. 5

d, Vị trí và vai trò của thương mại trong nền kinh tế thị trường. 6

II-/ THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA. 7

2-/ Những hạn chế của hoạt động thương mại trong thời gian qua. 13

3-/ Nguyên nhân của những hạn chế đó. 15

PHẦN II-NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 18

I-/ Mục tiêu phát triển kinh tế của nước ta trong thời gian tới. 18

II-/ QUAN ĐIỂM VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI. 19

1-/ Quan điểm: 19

2-/ Những biện pháp chủ yếu. 19

2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách và công cụ quản lý. 19

2.2. Sử dụng đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá và các công cụ tài chính, tín dụng: 20

2.3. Tổ chức lại thị trường trên từng địa bàn theo các định hướng sau đây: 21

2.4. Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: 21

2.5. Tổ chức và hướng dẫn các thành phần kinh tế khác kinh doanh thương mại: 21

2.6. Xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước về thương mại. 22

2.7. Về thị trường xuất nhập khẩu: 22

2.8. Đấu tranh chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép. 23

2.9. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực thương mại. 23

2.10 Hoàn thiện tổ chức và quản lý thương nghiệp Nhà nước. 23

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

mục lục 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY