Đề tài Thực trạng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 2

Nội dung 4

Chương I: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến 4

1. Khái niệm về phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến: 4

1.1. Khái niệm liên hệ phổ biến : 4

1.2. Nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 4

2. Độc lập tự chủ về kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được đặt trong phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến: 5

2.1. Thế nào là xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ: 5

2.2. Nguyên tắc cơ bản bao trùm trong hội nhập kinh tế quốc tế : 8

2.3. Vận dụng phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến vào việc phát triển mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế: 9

Chương II: Thực trạng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 11

1. Những tác động của xu thế toàn cầu hoá tới quan hệ quốc tế và tình hình thế giới: 11

2. Từng bước tham gia vào quá trình toàn cầu hoá, nước ta khi tiến hành hội nhập luôn đứng trước cả những thách thức và cơ hội: 12

2.2. Những nguyên tắc nhất quán chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với Đảng và Nhà nước ta: 14

3. Hệ quả tích cực và tiêu vực của toàn cầu hoá. 16

3.1. Hệ quả tích cực. 16

3.2. Hệ quả tiêu cực. 18

4. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 19

4.1. Những kết quả đã đạt được. 19

4.2. Quan hệ đối ng oại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu được nhiều kết quả tốt. 21

4.3. Thực trạng kinh tế nước ta nhìn dưới góc độ hội nhập kinh tế với thế giới cũng bộc lộ một số nhược điểm đáng chú ý 22

5. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. 24

Kết thúc đề tài 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY