Đề tài Thực trạng và những điều kiện để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Lời nói đầu 3

CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 2

I - KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN. 2

1. Chứng khoán là gì? 2

2. Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. 3

3. Các chức năng của thị trường chứng khoán. 3

4. Công ty đầu tư - Những tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 5

5. Một số quy định về Công ty chứng khoán. 7

II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỘT SỐ NƯỚC. 8

1. Thị trường chứng khoán Italia 8

2. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc 10

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM. 13

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM . 13

1. Thực trạng hoạt động của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam. 13

2. Thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp . 14

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM. 17

1. Thuận lợi 17

2. Khó khăn. 18

3. Ba điều kiện thiết yếu để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 19

III. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LÀ TẤT YẾU. 21

CHƯƠNG III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT

TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM. 23

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 23

1. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 25

2. Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 27

3. Trung tâm lưu giữ chứng khoán và thanh toán lưu trữ. 29

4. Kiểm toán độc lập. 29

5. Trung tâm phân tích chứng khoán. 30

II. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 31

1. Tạo chứng khoán cho thị trường chứng khoán. 31

2. Tổ chức các công ty môi giới chứng khoán. 33

3. Tăng nhu cầu chứng khoán. 33

4. Tạo lập môi trường lành mạnh cho thị trường chứng khoán. 34

Kết luận 37

Tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY