Đề tài Thực trạng và một số biện pháp cải thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mía đường sông con

Chương 1 1

Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 2

1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 2

1.4. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI. 2

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2

1.6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI. 2

Chương 2. 3

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3

2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3

2.1.1. Chi phí sản xuất. 3

2.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. 3

2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 3

2.1.1.2.1. Phân loại theo yếu tố nội dung kinh tế của chi phí. 4

2.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích công dụng của chi phí. 4

2.1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với mức độ hoạt động (khối lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất trong kỳ). 5

2.1.1.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ sản phẩm. 5

2.1.1.2.5. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả. 5

2.1.2. Giá thành sản phẩm. 6

2.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 6

2.1.2.2. Bản chất (nội dung kinh tế) của giá thành. 6

2.1.2.3. Chức năng của giá thành. 6

2.1.2.3.2. Chức năng lập giá. 7

2.1.2.3.3. Chức năng đòn bẩy kinh tế. 7

2.1.2.4.1. Căn cứ vào phạm vi của chi phí được sử dụng để tính toán giá thành sản phẩm. 8

2.1.2.4.2. Căn cứ vào thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành sản phẩm. 8

2.1.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9

2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 10

2.2.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp. 10

2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

2.2.3. Thực hiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 11

2.2.3.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11

2.2.3.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11

2.2.3.1.2. Đối tượng tính giá thành. 13

2.2.3.2. Xác định kỳ tính giá thành. 14

2.2.3.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 14

2.2.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 14

2.2.3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 17

2.2.3.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 19

2.2.3.5. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 23

2.2.3.4.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính (hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp). 23

2.2.3.4.2. Xác định sản phẩm dở dang theo chi phí định mức. 24

2.2.3.4.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. 24

2.2.3.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 24

2.2.3.5.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn). 25

2.2.3.5.2. Phương pháp tính giá thành theo quy trình sản xuất. 25

2.2.3.5.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 25

2.2.3.5.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 25

2.2.3.5.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 25

Chương 3 26

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON 26

3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 26

3.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 28

3.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh. 28

3.2.2. Đặc điểm về vốn kinh doanh. 28

3.2.3. Đặc điểm về lực lượng lao động. 30

3.2.4. Chức năng và nhiệm vụ. 31

3.2.5. Đặc điểm về thị trường. 31

3.2.6. Những thuận lợi khó khăn của Công ty. 32

3.2.6.1. Thuận lợi: 32

3.2.6.2. Khó khăn: 32

3.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 33

3.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý. 33

3.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 33

3.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 35

3.3.2. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 37

3.3.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 40

3.4. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 40

3.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 40

3.4.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 40

3.4.1.2. Các phần hành kế toán. 41

3.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 43

3.4.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ. 43

3.4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản. 44

3.4.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán. 44

3.4.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 46

3.4.2.5. Tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán. 46

3.4.3. Tổ chức trang thiết bị và ứng dụng kỹ thuật tính toán vào công tác kế toán. 46

Chương 4 47

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG SÔNG CON. 47

4.1. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 47

4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 47

4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 47

4.1.3. Kỳ tính giá thành tại Công ty. 47

4.2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY. 48

4.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty. 48

4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 53

4.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 57

4.2.3.1. Hạch toán chi phí kiểm tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn. 60

4.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng. 61

4.2.3.3. Hạch toán chi phí vật tư, công cụ, dụng cụ và trang bị đồ dùng cho quản lý và nhân viên phân xưởng. 62

4.2.3.4. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ. 63

4.2.3.5. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. 64

4.2.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 67

4.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 68

Chương 5 72

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 72

5.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 72

5.1.1. Những ưu điểm. 72

5.1.2. Những hạn chế và tồn tại cần được khắc phục, cải thiện. 74

5.2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 74

5.2.1. Những ưu điểm. 74

5.2.2. Những hạn chế và tồn tại cần được khắc phục, cải thiện. 75

5.3. CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 76

5.3.1. Đối việc tổ chức công tác kế toán. 76

5.3.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 77

Chương 6 80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80

6.1. KẾT LUẬN. 80

6.2. KIẾN NGHỊ. 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY