Đề tài Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh – Thanh Hoá

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo. 7

1. Khái niệm. 7

1.1. Khái niệm nghèo, đói: 7

1.1.1. Theo quan niệm của Quốc tế. 7

1.1.2. Quan niệm đói nghèo của Việt Nam (Theo Chương trình Quốc gia Xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 và phương hướng từ năm 2006-2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2000). 9

1.1.3. Một số khái niệm liên quan. 10

1.1.4. Phương pháp xác định chuẩn nghèo đói và chuẩn mực nghèo đói giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010. 12

1.1.5. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. 13

1.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác xoá đói giảm nghèo. 14

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đói nghèo. 15

2.1.Yếu tố khách quan. 15

2.2. Yếu tố chủ quan 17

3. Ảnh hưởng của đói nghèo đến đời sống xã hội. 17

4. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của các nước trên thế giới và của các địa phương trong nước. 19

4.1. Kinh nghiệm Xoá đói giảm nghèo của một số nước trên thế giới. 19

4.2. Kinh nghiệm Xoá đói giảm nghèo của một số địa phương trong nước. 20

5. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh - Thanh Hoá. 23

Phần 2: Đánh giá thực trạng đói nghèo ở huyện Như Thanh - tỉnh Thanh hoá giai đoạn 2001-2005. 25

I. Đặc điểm của huyện Như Thanh - Thanh Hoá. 25

1. Đặc điểm tự nhiên. 25

2. Đặc điểm kinh tế. 25

3. Đặc điểm văn hoá, xã hội. 26

II. Đánh giá thực trạng đói nghèo ở huyện Như Thanh - Thanh Hoá. 27

1. Quy mô đói nghèo giai đoạn 2002-2006. 27

1.1. Giai đoạn 1997-2004. 27

1.2. Giai đoạn 2005-2006. 31

2. Cơ cấu đói nghèo phân theo các tiêu chí. 35

2.1.Cơ cấu hộ nghèo phân theo loại hình kinh tế và đối tượng xã hội: 36

2.2. Cơ cấu tổng thu của nông hộ nghèo theo ngành nghề. 38

2.3. Cơ cấu thu nhập của các nông hộ nghèo. 40

2.4.Cơ cấu chi tiêu của các nông hộ nghèo. 43

3. Phân bố đói nghèo trong huyện. 45

4. Các nguyên nhân đói nghèo. 47

4.1. Đối với Việt nam nói chung. 48

4.1.1.Nguyên nhân lịch sử, khách quan: 48

4.1.2.Nguyên nhân chủ quan: 49

4.2. Nguyên nhân gây ra tình trạng nghèo đói ở huyện Như Thanh - Thanh Hoá. 50

4.2.1. Nhóm nguyên nhân do điều kiện kinh tế- xã hội. 50

4.2.2. Do cơ chế chính sách chậm đổi mới và thiếu đồng bộ. 51

4.2.3. Nguyên nhân chủ quan thuộc về người nghèo: 52

5. Đánh giá hiệu quả của các chính sách Xoá đói giảm nghèo của huyện và tỉnh trong những năm qua 52

5.1. Chính sách hỗ trợ về y tế. 52

5.2. Chính sách hỗ trợ về tín dụng cho hộ nghèo 55

5.3. Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở. 58

5.4. Một số phong trào điển hình. 59

III. Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh - tỉnh Thanh Hoá. 60

1. Nhóm giải pháp cơ bản thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. 60

1.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách. 60

1.1.1. Chính sách hỗ trợ về kinh tế. 60

1.1.2. Chính sách hỗ trợ về giáo dục. 60

1.1.3. Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. 60

1.1.4. Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở. 60

1.1.5. Các chính sách an sinh xã hội. 61

2. Nhóm giải pháp thông qua thực hiện các dự án. 61

2.1. Nhóm các dự án giảm nghèo chung. 61

2.1.1. Dự án tín dụng ưu đãi hộ nghèo. 61

2.1.2. Hướng dẫn hộ nghèo cách làm ănvà khuyến nông, khuyến ngư. 61

2.1.3. Xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo ở các xã nghèo. 61

2.2.1. Cho vay vốn tín dụng ưu đãi. 62

2.2.2. Hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo. 62

2.2.3. Nhân rộng các điển hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 62

2.4. Các chính sách về giáo dục cho người nghèo. 63

3. Dự kiến kết quả. 63

4. Những kiến nghị, đề xuất. 65

4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 65

4.2. Kiến nghị đối với tỉnh Thanh hoá. 65

4.3. Kiến nghị đối với Uỷ ban nhân dân huyện Như Thanh - Thanh Hoá. 66

KẾT LUẬN. 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

BẢN CAM ĐOAN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY