Đề tài Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên

DANH MỤC BIỂU BẢNG 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 6

1.1. Một số khái niệm 6

1.1.1. Lao động 6

1.1.2. Nguồn lao động 6

1.1.3. Việc làm 7

1.1.4.Thất nghiệp 9

1.1.5. Thiếu việc làm 10

1.1.6. Tạo việc làm 11

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tạo việc làm cho người lao động. 13

1.2.1. Tư liệu sản xuất 13

1.2.2. Môi trường 16

1.2.3. Nguồn nhân lực 18

1.2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm 19

1.3. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 20

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở HUYỆN MỸ HÀO - HƯNG YÊN 22

2.1. Một số đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào – Hưng Yên 22

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 22

2.1.2. Đặc điểm kinh tế 23

2.1.2.1.Về sản xuất nông nghiệp 24

2.1.2.2. Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 25

2.1.3. Đặc điểm xã hội 26

2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực 29

2.2. Phân tích thực trạng tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào 37

2.2.1. Phân tích những kết quả giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào giai đoạn 2001 – 2005 37

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào 46

2.2.2.1. Đất đai và tình hình sử dụng đất 46

2.2.2.2. Cơ sở hạ tầng và sự áp dụng khoa học kỹ thuật 47

2.2.2.3. Tình hình sử dụng vốn 48

2.2.2.4. Lực lượng lao động 48

2.2.2.5. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 49

2.2.2.6. Thị trường tiêu thụ 49

2.2.2.7. Cơ chế chính sách của địa phương 49

2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân 50

CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM 53

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở HUYỆN MỸ HÀO – HƯNG YÊN 53

3.1. Mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian tới 53

3.2. Những giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào trong thời gian tới 53

3.2.1. Chính sách của địa phương 54

3.2.2. Biện pháp trong nông nghiệp 55

3.2.3. Biện pháp trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 56

3.2.4. Giải pháp về dịch vụ, thương mại 58

3.2.5. Giải pháp về giáo dục - đào tạo hướng nghiệp: 59

3.2.6. Phối hợp chương trình việc làm với các chương trình khác 60

3.2.7. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY