Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy

LỜI NÓI ĐẦU. 1CHƯƠNG I.CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 3I. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI. 31. Khái niệm. 32. Vị trí và vai trò của đất đai. 5a. Vị trí và vai trò của đất đai đối với đời sống của con người. 5b. Vị trí và vai trò của đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 6II. PHÂN LOẠI ĐẤT ĐAI. 71. Đặc điểm của đất đai. 72. Phân loại đất đai 12a. Phân loại theo mục đích sử dụng. 12b. Theo chủ thể sử dụng. 13III. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 141. Khái niệm về quyền sử dụng đất. 142. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 143. Sự cần thiết của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 15IV. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 211. Đặc điểm tự nhiên. 212. Điều kiện phát triển kinh tế. 213. Điều kiện chính trị- xã hội. 21V. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 221. Yêu cầu chung của của công tác cấp giấy chứng nhận. 222. Cơ sở pháp lý của giấy chứng nhận. 233. Những qui định về xem xét và cấp giấy chứng nhận. 25a. Các trường hợp được xét cấp giấy chứng nhận: 25b. Các trường hợp phải xem xét xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận. 27c. Các trường hợp không được xem xét cấp giấy chứng nhận. 274. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 285. Quy trình cấp giấy chứng nhận. 29CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở QUẬN CẦU GIẤY. 30I. ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN CẦU GIẤY. 301. Điều kiện tự nhiên. 30a. Vị trí địa lý. 30b. Thời tiết và khí hậu. 30c. Đặc điểm đất đai và địa hình. 312. Điều kiện kinh tế, xã hội. 31a. Điều kiện kinh tế. 31b. Điều kiện xã hội. 32II. THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT CỦA QUẬN CẦU GIẤY. 341. Thực trạng quỹ đất và tình hình biến động đất đai. 342. Tình hình giao đất và sử dụng đất tại Quận. 38III. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN CẦU GIẤY. 421. Đối tượng phải kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 422. Thủ tục xét cấp giấy chứng nhận. 433. Các khoản thu khi cấp giấy chứng nhận. 46IV. THỰC TRẠNG XÉT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN CẦU GIẤY. 49V. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 561. Những kết quả đạt được. 562. Những tồn tại. 573. Nguyên nhân. 58 CHƯƠNG III.QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN. 59I. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN. 591. Quan điểm. 592. Phương hướng thực hiện. 61II. GIẢI PHÁP. 631. Về tổ chức. 632. Giải pháp về nhân sự. 643. Cải tiến quy trình cấp giấy chứng nhận. 644. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 645. ứng dụng công nghệ tin học. 646. Giải pháp về tài chính. 647. Giải pháp về thuế. 648. Một số giải pháp khác. 64KẾT LUẬN 64TÀI LIỆU THAM KHẢO. 64MỤC LỤC. 64

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I.

CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 3

I. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI. 3

1. Khái niệm. 3

2. Vị trí và vai trò của đất đai. 5

a. Vị trí và vai trò của đất đai đối với đời sống của con người. 5

b. Vị trí và vai trò của đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 6

II. PHÂN LOẠI ĐẤT ĐAI. 7

1. Đặc điểm của đất đai. 7

2. Phân loại đất đai 12

a. Phân loại theo mục đích sử dụng. 12

b. Theo chủ thể sử dụng. 13

III. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 14

1. Khái niệm về quyền sử dụng đất. 14

2. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 14

3. Sự cần thiết của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 15

IV. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 21

1. Đặc điểm tự nhiên. 21

2. Điều kiện phát triển kinh tế. 21

3. Điều kiện chính trị- xã hội. 21

V. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 22

1. Yêu cầu chung của của công tác cấp giấy chứng nhận. 22

2. Cơ sở pháp lý của giấy chứng nhận. 23

3. Những qui định về xem xét và cấp giấy chứng nhận. 25

a. Các trường hợp được xét cấp giấy chứng nhận: 25

b. Các trường hợp phải xem xét xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận. 27

c. Các trường hợp không được xem xét cấp giấy chứng nhận. 27

4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 28

5. Quy trình cấp giấy chứng nhận. 29

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở QUẬN CẦU GIẤY. 30

I. ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN CẦU GIẤY. 30

1. Điều kiện tự nhiên. 30

a. Vị trí địa lý. 30

b. Thời tiết và khí hậu. 30

c. Đặc điểm đất đai và địa hình. 31

2. Điều kiện kinh tế, xã hội. 31

a. Điều kiện kinh tế. 31

b. Điều kiện xã hội. 32

II. THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT CỦA QUẬN CẦU GIẤY. 34

1. Thực trạng quỹ đất và tình hình biến động đất đai. 34

2. Tình hình giao đất và sử dụng đất tại Quận. 38

III. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN CẦU GIẤY. 42

1. Đối tượng phải kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 42

2. Thủ tục xét cấp giấy chứng nhận. 43

3. Các khoản thu khi cấp giấy chứng nhận. 46

IV. THỰC TRẠNG XÉT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN CẦU GIẤY. 49

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 56

1. Những kết quả đạt được. 56

2. Những tồn tại. 57

3. Nguyên nhân. 58

CHƯƠNG III.

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN. 59

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN. 59

1. Quan điểm. 59

2. Phương hướng thực hiện. 61

II. GIẢI PHÁP. 63

1. Về tổ chức. 63

2. Giải pháp về nhân sự. 64

3. Cải tiến quy trình cấp giấy chứng nhận. 64

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 64

5. ứng dụng công nghệ tin học. 64

6. Giải pháp về tài chính. 64

7. Giải pháp về thuế. 64

8. Một số giải pháp khác. 64

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 64

MỤC LỤC. 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY