Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thịên công tác kế toán cho vay tại Sở Giao Dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hả

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3

VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG 3

KINH DOANH NGÂN HÀNG 3

1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 3

1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. 3

1.1.2 Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 4

1.1.2.1. Tín dụng Ngân hàng góp phần thu hút số tiền nhàn rỗi trong xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 4

1.1.2.2,Tín dụng Ngân hàng tác động có hiệu quả đến nhịp độ phát triển sôi động thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: 5

1.1.2.3, Tín dụng Ngân hàng là đòn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy quá trình mở rộng quan hệ lưu thông hàng hoá quốc tế: 6

1.1.2.4, Tín dụng Ngân hàng với việc điều chỉnh chiến lược kinh tế, góp phần chống lạm phát tiền tệ: 6

1.1.3, Các hình thức cấp tín dụng. 7

1.1.3.1 Cho vay bằng tiền: 7

1.1.3.2. Chiết khấu thương phiếu và GTCG: 9

1.1.3.3. Nghiệp vụ bảo lãnh: 9

1.1.3.4. Cho thuê tài chính: 9

1.2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHO VAY: 9

1.2.1. Vai trò của kế toán cho vay: 9

1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán cho vay: 10

1.2.3. Tài khoản, chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay. 11

1.2.3.1 tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay. 11

1.2.3.2. Chứng từ kế toán cho vay: 12

1.3. QUY TRÌNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ. 13

1.3.1.Quy trình kế toáncho vay từng lần. 13

1.3.2. Quy trình kế toán cho vay theo hạn mức tín dụng: 15

1.3.4, Kế toán dự phòng rủi ro tín dụng: 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (SGD) 18

2.1, Khái quát chung về ngân hàng TMCP MARITIME. 18

2.1.1, Quá trình hình thành và phát triển. 18

2.1.2 Mô hình cơ cấu tổ chức của ngân hàng. 19

2.1.3.Tình hình kinh tế trên địa bàn của ngân hàng. 20

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng MSB SGD 20

2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn. 20

2.1.4.2.Về tình hình sử dụng vốn. 23

2.1.4.3. Tình hình nợ quá hạn của MSBSGD 27

2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG MSB SGD. 28

2.2.1. Cơ sở pháp lý của nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng MSB SGD 28

2.2.2, Quy trình kế toán cho vay, thu nợ, thu lãi tại ngân hàng MSB. 28

2.2.3. Vấn đề trả nợ gốc và lãi trước hạn. 33

2.2.4. Kế toán giai đoạn chuyển nợ quá hạn. 34

2.2.5, Vấn đề ứng dụng tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng. 35

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRONG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI MSB SGD. 35

2.3.1 Những kết quả đạt được. 35

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 36

2.3.2.1 Những tồn tạị. 36

2.3.2.2 Nguyên nhân tồn tại. 37

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI MSB SGD 39

3.1ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MSB SGD. 39

3.1.1,Mục tiêu. 39

3.1.2,Phương hướng phát triển của ngân hàng 39

3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI . 43

3.2.1Nâng cao kiểm tra, kiểm soát đối với kế toán cho vay. 43

3.2.2Giải pháp đối với khoản nợ quá hạn. 44

3.3. KIẾN NGHỊ. 46

3.3.2 Kiến nghị với SGD ngân hàng MSB 47

3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng MSB. 47

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY