Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam

PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM 3

I. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị 3

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 7

1.5. Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng trong doanh nghiệp 9

II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam 12

A - Hạch toán chi phí sản xuất 12

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 12

2. Phân loại chi phí sản xuất tại đơn vị. 12

3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 13

4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 27

B. Tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam 29

1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty 29

2. Hạch toán chi tiết giá thành 30

PHẦN II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM

I. Đánh giá chung về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam 33

1. Ưu điểm: 34

2. Những tồn tại: 36

II. Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam 39

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam 39

2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam. 40

2.1. Về việc luân chuyển chứng từ. 41

2.2. Về hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán và sổ sách sử dụng. 41

2.3. Về công tác quản lý các khoản chi phí. 44

2.4. Việc sử dụng máy tính cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 46

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY