Đề tài Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

B. NỘI DUNG:

1. Quan điểm lịch sử cụ thể với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

1.1 Tác động của các điều kiện khách quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.1.1 Tác động của hoàn cảnh quốc tế

1.1.2 Tác đông của thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nan tới quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.2 Việc phát huy vai trò của nhân tố chủ quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.2.1 Nhân tố chủ quan thúc đẩy sự hình thành các điều kiện, tiền đề của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.2.2 Nhân tố chủ quan la lựa chọn, khai thác, kết hợp các điều kiện khách quan, các khả năng phù hợp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.2.3 Vai trò nhân tố chủ quan trong việc thiết lập và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường nước ta

1.3 Đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.3.1 Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

1.3.2 TRong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu

1.3.3 Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa

1.3.4 Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là nền kinh tế mở, hội nhập

2. Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1 Sự cần thiết phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1.1 Khái niệm kinh tế thị trường và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

2.1.2 Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

2.2 Thực trạng nền kinh tế thị trường Việt Nam

2.2.1 Thành tựu

2.2.2 Hạn chế

2.3 Các giải pháp cơ bản

2.3.1 Khai thác các nguồn lực và tạo động lực để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.3.2 Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đồi với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.3.3 Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần và phát triển các thành phần kinh tế

C. KẾT LUẬN

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY