Đề tài Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các đô thị

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 3I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GPMB). 31.Khái niệm giải phóng mặt bằng và bồi thường giải phóng mặt bằng. 32. Sự cần thiết của công tác giải phóng mặt bằng. 62.1. Giải phóng mặt bằng là yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới. 62.2. Công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 7II. THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BÀN. 91. Bản chất của giải phóng mặt bằng. 92. Những căn cứ pháp lý cho công tác giải phóng mặt bằng. 103. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong công tác GPMB. 123.1. Thẩm quyền thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 123.2. Thẩm quyền thực hiện công tác GPMB. 133.3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 13III. CÁC QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ SAU GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 141. Bồi thường thiệt hại đất. 142. Bồi thường thiệt hại tài sản. 153. Chính sách hỗ trợ. 153.1.Hỗ trợ di chuyển. 153.2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất. 153.3. Hỗ trợ chuyển đổi nhề nghiệp và tạo việc làm. 163.4. Hỗ trợ cho người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước. 173.5. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn. 173.6. Hỗ trợ khác. 17CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ. 17I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐÔ THỊ. 171. Những kết quả đạt được trong thời gian qua trong công tác giải phóng mặt bằng tại các đô thị. 172. Những tồn tại cần khắc phục. 193.Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng. 21II. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 241. Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 242. Đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ. 243. Đảm bảo hài hoà lợi ích các bên có liên quan. 25CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐÔ THỊ. 27I.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 271. Phương hướng đổi mới công tác giải phóng mặt bằng. 272. Nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. 28II. GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 291. Công bố, công khai chi tiết các vấn đề liên quan đến dự án (mặt bằng xây dựng, quy hoạch, chính sách đền bù, thẩm quyền của các cơ quan chức năng). 292. Chính sách đền bù, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. 293. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. 304. Công tác tuyên truyền giáo dục. 315. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, phẩm chất của cán bộ trong công tác GPMB. 32III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 34KẾT LUẬN 36DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 38

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 3

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GPMB). 3

1.Khái niệm giải phóng mặt bằng và bồi thường giải phóng mặt bằng. 3

2. Sự cần thiết của công tác giải phóng mặt bằng. 6

2.1. Giải phóng mặt bằng là yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới. 6

2.2. Công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 7

II. THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BÀN. 9

1. Bản chất của giải phóng mặt bằng. 9

2. Những căn cứ pháp lý cho công tác giải phóng mặt bằng. 10

3. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong công tác GPMB. 12

3.1. Thẩm quyền thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 12

3.2. Thẩm quyền thực hiện công tác GPMB. 13

3.3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 13

III. CÁC QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ SAU GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 14

1. Bồi thường thiệt hại đất. 14

2. Bồi thường thiệt hại tài sản. 15

3. Chính sách hỗ trợ. 15

3.1.Hỗ trợ di chuyển. 15

3.2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất. 15

3.3. Hỗ trợ chuyển đổi nhề nghiệp và tạo việc làm. 16

3.4. Hỗ trợ cho người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước. 17

3.5. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn. 17

3.6. Hỗ trợ khác. 17

CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ. 17

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐÔ THỊ. 17

1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua trong công tác giải phóng mặt bằng tại các đô thị. 17

2. Những tồn tại cần khắc phục. 19

3.Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng. 21

II. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 24

1. Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 24

2. Đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ. 24

3. Đảm bảo hài hoà lợi ích các bên có liên quan. 25

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐÔ THỊ. 27

I.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 27

1. Phương hướng đổi mới công tác giải phóng mặt bằng. 27

2. Nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. 28

II. GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. 29

1. Công bố, công khai chi tiết các vấn đề liên quan đến dự án (mặt bằng xây dựng, quy hoạch, chính sách đền bù, thẩm quyền của các cơ quan chức năng). 29

2. Chính sách đền bù, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. 29

3. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. 30

4. Công tác tuyên truyền giáo dục. 31

5. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, phẩm chất của cán bộ trong công tác GPMB. 32

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 34

KẾT LUẬN 36

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY