Đề tài Thực trạng và giải pháp cho nền kinh tế Việt Nam và vai trò của chính phủ trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC   TrangLời mở đầu 3 Phần I: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 4 I. Ưu thế và khuyết tật của thị trường 4 1. Khái niệm cơ chế thị trường 4 2. Ưu thế của thị trường 5 3. Những khuyết tật của cơ chế thị trường 6 II. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 6 1. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô 7 2. Chức năng kinh tế của chính phủ 7 3. Các công cụ điều tiết của chính phủ 12 Phần II: Vị trí kinh tế của chính phủ ở nước CHXHCN Việt Nam trong giai đoạn “từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa “đất nước 17 I. Vị trí kinh tế của chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi cơ chế 17 II. Vị trí kinh tế của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn “từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa “đất nước 20 1. Công nghiệp hóa và hiện đạI hóa ở Việt Nam 20 2. Vai trò của chính phủ trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta 22 3. Các chính sách kinh tế mà chính phủ áp dụng trong giai đoạn “công nghiệp hóa và hiện đại hóa “ 26 4. Những vấn đề chính phủ phải giải quyết trong giai đoạn “công nghiệp hóa và hiện đại hóa “ 31 Phần III: Thực trạng và giải pháp cho nền kinh tế Việt Nam và vai trò của chính phủ trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 33 I. Thực trạng nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế 33 1. Thực trạng của nền kinh tế 33 2. Thực trạng quản lý kinh tế của nhà nước ta 34 II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của chính phủ 35 Kết luận 37 Danh mục tài liệu tham khảo 38

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 3

Phần I: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 4

I. Ưu thế và khuyết tật của thị trường 4

1. Khái niệm cơ chế thị trường 4

2. Ưu thế của thị trường 5

3. Những khuyết tật của cơ chế thị trường 6

II. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 6

1. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô 7

2. Chức năng kinh tế của chính phủ 7

3. Các công cụ điều tiết của chính phủ 12

Phần II: Vị trí kinh tế của chính phủ ở nước CHXHCN Việt Nam trong giai

đoạn “từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa “đất nước 17

I. Vị trí kinh tế của chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi cơ chế 17

II. Vị trí kinh tế của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn “từng bước công

nghiệp hóa và hiện đại hóa “đất nước 20

1. Công nghiệp hóa và hiện đạI hóa ở Việt Nam 20

2. Vai trò của chính phủ trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa

ở nước ta 22

3. Các chính sách kinh tế mà chính phủ áp dụng trong giai đoạn

“công nghiệp hóa và hiện đại hóa “ 26

4. Những vấn đề chính phủ phải giải quyết trong giai đoạn

“công nghiệp hóa và hiện đại hóa “ 31

Phần III: Thực trạng và giải pháp cho nền kinh tế Việt Nam và vai trò của

chính phủ trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở nước ta trong giai

đoạn hiện nay 33

I. Thực trạng nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong điều tiết vĩ mô nền

kinh tế 33

1. Thực trạng của nền kinh tế 33

2. Thực trạng quản lý kinh tế của nhà nước ta 34

II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của chính phủ 35

Kết luận 37

Danh mục tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY