Đề tài Thực trạng và các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở Thái Bình

Lời nói đầu 1

Chương I : Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 3

I. Khái niệm và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp 3

1. Khái niệm 3

1.1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế 3

1.2. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 4

1.3. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 5

2. Những đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 5

II. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 6

1. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 6

1.1. Cơ cấu ngành. 6

1.2. Cơ cấu vùng, lãnh thổ 8

1.3. Cơ cấu thành phần kinh tế 8

1.4. Cơ cấu kỹ thuật 9

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 10

2.1. Điều kiện tự nhiên 10

2.2. Những nhân tố về điều kiện kinh tế xã hội . 11

2.3. Nhân tố thuộc về tổ chức kỹ thuật 13

III. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 14

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá là một tất yếu khách quan. 14

2. Thực chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 15

2.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc 15

2.2. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 15

2.3. Thực chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 16

IV. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu kinh tế nông nghiệp và hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 16

V. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam và một số nước Đông Nam á 17

1. Ở Việt Nam 17

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở một số nước Đông Nam Á 20

Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình trong thời gian qua 23

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 23

1. Vị trí địa lý. 23

2. Khí hậu thuỷ văn 23

3. Các nguồn tài nguyên 24

4. Cơ sở vật chất - kỹ thuật. 26

5. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 32

5.1. Thuận lợi 32

5.2. Hạn chế 33

II. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình 33

1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình 33

1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành 34

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo thành phần kinh tế 35

1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng 37

1.4. Chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật trong nông nghiệp 37

2. Thực trạng chuyển dịch các ngành trong nông nghiệp 38

2.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 38

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi 48

2.3. Thực trạng phát triển ngành dịch vụ 53

2.4. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 53

3. Đánh giá chung về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình 56

3.1. Những thành tựu đạt được 56

3.2. Những tồn tại ,hạn chế. 58

Chương III: Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở Thái Bình 62

I. Những quan điểm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình. 62

II. Mục tiêu và phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Thái Bình 63

1. Mục tiêu. 63

2. Phương hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thời kỳ 2001–2010. 66

2.1. Ngành trồng trọt. 66

2.2. Ngành chăn nuôi 69

2.3. Dịch vụ nông nghiệp . 71

2.4. Đẩy mạnh khai thác nuôi trồng thuỷ sản 71

III. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thái Bình. 72

1. Giải pháp về vốn. 72

2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch theo vùng 73

3. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng phục vụ cho quá trình chuyển dich cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 74

4. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách ruộng đất. 75

5. Giải pháp về thị trường 76

6. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, chế biến. 77

7. Củng cố quan hệ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn 78

8. Tăng cường đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho nguồn lao động nông nghiệp nông thôn trong tỉnh. 79

9. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 81

Kết luận 82

Tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY