Đề tài Thưc trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1988-2004

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN NỘI DUNG 2Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 21. Khái niệm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 22. Đặc điểm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) 23. Các hình thức vốn ĐTTTNN ở việt nam 23.1. Hình thức doanh nghiệp liên doanh 23.2. Hình thức doanh nghiệp đầu tư 100%vốn nước ngoài 33.3. Các hình thức đầu tư khác 34. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế -xã hội 3 4.1. Là nguồn vố bổ sung quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế 34.2. Tăng thu ngân sách góp phần cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vang lai của quôc gia 34.3. Các dự án FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế việt nam theo hướng CNH-HĐH. 44.4. Các dự án FDI góp phần nâng cao trình độ kĩ thuật công nghệ và học tập quản lý. 44.5. Các dự án fdi thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường ở vn đưa nền kinh tế vn hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới .54.6. Các dự FDI góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực nâng cao mức sống và trình độ cho người lao động. 54.7. Góp phần nâng cao khản năng cạnh tranh và mở rộng thị trường . 5Chương II: Thưc trạng thu hút và sử dụng ĐTTTNN ở vn giai đoạn 1988-2004 61. Thưc trạng thu hút và sử dụng ĐTTTNN tại vn giai đoạn 1988-2006 62. Đánh giá thực trạng ĐTTTNN 72.1. Những kết quả đạt được 72.2. Những hạn chế 82.3. Nguyên nhân 9 3. Một số vấn đề đăt ra nhằm bảo đảm nguồn vốn ĐTTTNN giai đoạn 2006-2010 103.1. Các yếu tố thuận lợi 103.2. Các yếu tố bất lợi 114. Tiềm năng thu hút đtttnn vào việt nam giai đoạn 2006-2010 12Chương III: Giải pháp thu hút FDI vào VN giai đoạn 2006-2010 131. Kinh nghiệm thu hút vốn ĐTTTNN của một số nước 131.1. Kinh nghiệm bài học của Trung Quốc 131.2. Các nước NICS Châu Á 152. Quan điểm và định hướng thu hút vốn đtttnn vào vn giai đoạn 2006-2010 173. Giải pháp cụ thể thu hút vốn đtttnn vào VN giai đoạn 2006-2010 183.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch va chương trình thu hút FDI đến 2010. 183.2. Cải thiện môi trường đầu tư tăng sự hấp dấn đối với ĐTTTNN 183.3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 193.4. Xây dựng hệ thống bảo hiểm đủ tin cậy đa dạng các sản phẩm bảo hiểm trong đầu tư 203.5. Phát triển mạnh mẽ cơ sơ hạ tầng 203.6. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 203.7. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án gọi vốn đầu tư 213.8. Nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp và triển khai hệ thống dịch vụ hỗ trợ hiệu quả 21KẾT LUẬN 22

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1. Khái niệm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

2. Đặc điểm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) 2

3. Các hình thức vốn ĐTTTNN ở việt nam 2

3.1. Hình thức doanh nghiệp liên doanh 2

3.2. Hình thức doanh nghiệp đầu tư 100%vốn nước ngoài 3

3.3. Các hình thức đầu tư khác 3

4. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế -xã hội 3

4.1. Là nguồn vố bổ sung quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế 3

4.2. Tăng thu ngân sách góp phần cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vang lai của quôc gia 3

4.3. Các dự án FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế việt nam theo hướng CNH-HĐH. 4

4.4. Các dự án FDI góp phần nâng cao trình độ kĩ thuật công nghệ và học tập quản lý. 4

4.5. Các dự án fdi thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường ở vn đưa nền kinh tế vn hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới .5

4.6. Các dự FDI góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực nâng cao mức sống và trình độ cho người lao động. 5

4.7. Góp phần nâng cao khản năng cạnh tranh và mở rộng thị trường . 5

Chương II: Thưc trạng thu hút và sử dụng ĐTTTNN ở vn giai đoạn 1988-2004 6

1. Thưc trạng thu hút và sử dụng ĐTTTNN tại vn giai đoạn 1988-2006 6

2. Đánh giá thực trạng ĐTTTNN 7

2.1. Những kết quả đạt được 7

2.2. Những hạn chế 8

2.3. Nguyên nhân 9

3. Một số vấn đề đăt ra nhằm bảo đảm nguồn vốn ĐTTTNN giai đoạn 2006-2010 10

3.1. Các yếu tố thuận lợi 10

3.2. Các yếu tố bất lợi 11

4. Tiềm năng thu hút đtttnn vào việt nam giai đoạn 2006-2010 12

Chương III: Giải pháp thu hút FDI vào VN giai đoạn 2006-2010 13

1. Kinh nghiệm thu hút vốn ĐTTTNN của một số nước 13

1.1. Kinh nghiệm bài học của Trung Quốc 13

1.2. Các nước NICS Châu Á 15

2. Quan điểm và định hướng thu hút vốn đtttnn vào vn giai đoạn 2006-2010 17

3. Giải pháp cụ thể thu hút vốn đtttnn vào VN giai đoạn 2006-2010 18

3.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch va chương trình thu hút FDI đến 2010. 18

3.2. Cải thiện môi trường đầu tư tăng sự hấp dấn đối với ĐTTTNN 18

3.3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 19

3.4. Xây dựng hệ thống bảo hiểm đủ tin cậy đa dạng các sản phẩm bảo hiểm trong đầu tư 20

3.5. Phát triển mạnh mẽ cơ sơ hạ tầng 20

3.6. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 20

3.7. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án gọi vốn đầu tư 21

3.8. Nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp và triển khai hệ thống dịch vụ hỗ trợ hiệu quả 21

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY