Đề tài Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng

Lời mở đầu

Chương 1 1

Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1

1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1

1.1.1.Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 1

1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2

1.1.3. Yêu cầu quản lý Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

1.2.Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4

1.2.1.Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 4

1.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng, thuế GTGT, các khoản giảm trừ doanh thu. 10

1.2.4.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 12

1.2.5.Xác định và kế toán kết quả bán hàng. 17

1.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng .181.4. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng máy vi tính 19

1.4.1. Mã hóa các đối tượng 19

1.4.2. Xác định danh mục 20

1.4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 21

1.4.4. Tổ chức bộ máy kế toán và quản trị người dùng 22

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 23

2.1.Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 23

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 26

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 27

2.1.4.Tổ chức công tác kế toán của công ty của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 29

2.1.5. Đặc điểm phần mềm kế toán công ty sử dụng. 31

2.2.Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 32

2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty. 32

2.2.2. Các đối tượng quản lý liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 35

2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng, theo dõi thanh toán với khách hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 36

2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 43

2.2.5.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 45

2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 50

Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 52

3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 52

3.1.1. Mặt tích cực. 52

3.1.2. Mặt hạn chế. 53

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 54

Ý kiến 1: Tổ chức kế toán quản trị doanh thu bán hàng. 54

Ý kiến 2: Tổ chức kế toán quản trị kết quả bán hàng. 55

Ý kiến 3: Kế toán theo dõi thanh toán với khách hàng. 57

Ý kiến 4: Kế toán giá vốn hàng bán. 58

Ý kiến 5: Phần mềm kế toán sử dụng. 58

Ý kiến 6: Việc trích lập dự phòng 60

Kết luận 69

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY