Đề tài Thực trạng huy động vốn trong nước phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC TrangLời mở đầu 1Nội dung Phần I: Cơ sở lí luận chung về đầu tư trong nước 2I, Khái niệm và bản chất của đầu tư trong nước 21, Khái niệm về đầu tư trong nước. 22, bản chất của vốn đầu tư . 2II,Vai trò của vốn trong nước đối với quá trình phát triển kinh tế. 31.Các nguồn hình thành vốn đầu tư. 3a. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN): 3b. Nguồn vốn từ các tổ chức, DNNN: 3c. Nguồn vốn từ khu vực dân cư: 32.Vai trò của vốn trong nước. 3a. Vai trò của nguồn vốn từ NSNN. 3b.Vai trò của nguồn vốn từ các doanh nghiệp. 3c. Vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 3d. Vai trò của nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân và hộ gia đình. 33. Tầm quan trọng của vốn trong nước. 3III.Các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trong nước 31. Sự ổn định về chính trị: 32. Hệ thống pháp luật: 33. Các chính sách kinh tế: 34.Các chỉ tiêu phát triển kinh tế: 3Phần II 3Thực trạng huy động vốn trong nước ở Việt Nam những năm qua 3I-/ Thực trạng huy động vốn từ ngân sách Nhà nước. 3a. Những thành tựu đạt được. 3b. Một số tồn tại đáng quan tâm: 3II-/ Thực trạng huy động vốn từ DNNN 31. Những mặt đã đạt được. 32. Những vấn đề còn tồn tại: 3III-/ Thực trạng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng. 31. Một số mặt đã đạt được: 3 2. Những mặt còn tồn tại: 3IV-/ Tình hình huy động vốn từ dân cư: 31. Những mặt đã đạt được. 32. Những vấn đề còn tồn tại: 3Phần III: Những giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn trong nước. 3I. Mục tiêu huy động vốn trong nước những năm tới. 3II. Một số giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước cho tăng trưởng và phát triển kinh tế trong những năm tới. 31.1. Cần có các biện pháp để hình thành nguồn đầu tư trong ngân sách. 31.2. Phải có các biện pháp phân bổ và giám sát sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách. 32. Đối với nguồn vốn đầu tư của các DNNN. 33. Đối với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. 34. Đối với nguồn vốn của tư nhân và hộ gia đình. 3Kết luận 3Tài liệu tham khảo 3

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Nội dung

Phần I: Cơ sở lí luận chung về đầu tư trong nước 2

I, Khái niệm và bản chất của đầu tư trong nước 2

1, Khái niệm về đầu tư trong nước. 2

2, bản chất của vốn đầu tư . 2

II,Vai trò của vốn trong nước đối với quá trình phát triển kinh tế. 3

1.Các nguồn hình thành vốn đầu tư. 3

a. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN): 3

b. Nguồn vốn từ các tổ chức, DNNN: 3

c. Nguồn vốn từ khu vực dân cư: 3

2.Vai trò của vốn trong nước. 3

a. Vai trò của nguồn vốn từ NSNN. 3

b.Vai trò của nguồn vốn từ các doanh nghiệp. 3

c. Vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 3

d. Vai trò của nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân và hộ gia đình. 3

3. Tầm quan trọng của vốn trong nước. 3

III.Các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trong nước 3

1. Sự ổn định về chính trị: 3

2. Hệ thống pháp luật: 3

3. Các chính sách kinh tế: 3

4.Các chỉ tiêu phát triển kinh tế: 3

Phần II 3

Thực trạng huy động vốn trong nước ở Việt Nam những năm qua 3

I-/ Thực trạng huy động vốn từ ngân sách Nhà nước. 3

a. Những thành tựu đạt được. 3

b. Một số tồn tại đáng quan tâm: 3

II-/ Thực trạng huy động vốn từ DNNN 3

1. Những mặt đã đạt được. 3

2. Những vấn đề còn tồn tại: 3

III-/ Thực trạng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng. 3

1. Một số mặt đã đạt được: 3

2. Những mặt còn tồn tại: 3

IV-/ Tình hình huy động vốn từ dân cư: 3

1. Những mặt đã đạt được. 3

2. Những vấn đề còn tồn tại: 3

Phần III: Những giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn trong nước. 3

I. Mục tiêu huy động vốn trong nước những năm tới. 3

II. Một số giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước cho tăng trưởng và phát triển kinh tế trong những năm tới. 3

1.1. Cần có các biện pháp để hình thành nguồn đầu tư trong

ngân sách. 3

1.2. Phải có các biện pháp phân bổ và giám sát sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách. 3

2. Đối với nguồn vốn đầu tư của các DNNN. 3

3. Đối với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. 3

4. Đối với nguồn vốn của tư nhân và hộ gia đình. 3

Kết luận 3

Tài liệu tham khảo 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY