Đề tài Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4

3 Tổ chức hoạt dộng kinh doanh 12

3.1. Địa bàn hoạt động 12

3.2. Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh 13

3.3. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 14

3.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 14

4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 17

4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, chức năng và nhiệm vụ 17

4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty công trình đường thuỷ 20

4.3 Hệ thống chứng từ kế toán 20

4.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 25

4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 28

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY 30

1. Khái quát chung NVL và CCDC tại Công ty công trình đường thủy 30

1.1. Đặc điểm , vai trò, phân loại nvl và ccdc tại công ty 30

1.2 Quản lý NVL,CCDC tại Công ty 31

1.3 Tính giá NVL tại Công ty 32

1.4 Phương pháp phân bổ giá trị CCDC xuất dùng 33

2 Hạch toán NVL, CCDC tại công ty công trình đường thủy 34

2.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho 34

2.2 Hạch toán chi tiết NVL và CCDC 38

2.2.1 Hạch toán chi tiết NVL 38

2.2.2 Hạch toán chi tiết CCDC 42

2.3 Hạch toán tổng hợp NVL và CCDC 42

2.3.1 TK sử dụng để hạch toán: 42

2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho NVL 43

2.3.3 Kế toán tổng hợp xuất NVL 46

2.3.4 Kế toán NVL thừa , thiếu khi kiểm kê tại công ty 48

2.4 Hạch toán tổng hợp CCDC 50

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ 52

1 Nhận xét chung 52

1.1. Những ưu điểm. 53

1.2. Những tồn tại. 55

2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nvl, ccdc tại công ty 56

2.1 Nhận xét về công quản lý và kế toán NVL , CCDC 56

2.2 Một số kiến nghị 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY