Đề tài Thực trạng công tác hạch toán 20 tại công ty bánh kẹo Hải Châu

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 2

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

II. Chức năng và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 7

1. Chức năng 7

2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh: 7

III. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty. 7

1. Bộ máy quản lý 7

2. Tổ chức sản xuất: 13

IV. Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty BKHC 14

1. Tổ chức bộ máy kế toán 14

2.Hệ thống sổ sách chứng từ tại công ty: 15

V. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 17

CHƯƠNG II 20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN 20

TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 20

I. Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 20

1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ 20

2. Kế toán khấu hao TSCĐ 32

3. Kế toán sửa chữa TSCĐ 35

II. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Công ty Bánh kẹo Hải Châu 36

1. Khái niệm, đặc điểm kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 36

2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty. 37

3. Kế toán NVL, CCDC ở công ty 38

III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 49

1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương 49

2. Các hình thức trả lương ở Công ty Bánh kẹo Hải Châu 49

3. Các chế độ sử dụng khi hạch toán tiền lương 50

và các TK liên quan khác 53

IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm 56

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 56

V. Kế toán thành phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 75

1. Khái niệm thành phẩm, hàng hóa và nhiệm vụ kế toán 75

2. Phương pháp tính giá thành phẩm: 76

3. Kế toán chi tiết thành phẩm 76

4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất, tồn kho thành phẩm 79

VI. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 79

1. Các phương thức bán hàng tại Công ty 79

2. Các phương thức thanh toán tiền hàng: 80

3. Phương pháp hạch toán tiêu thụ tại Công ty Bánh kẹo Hải Châu 80

4. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm 82

VII. Kế toán các loại vốn bằng tiền 85

1. Hạch toán tiền mặt tại Công ty Bánh kẹo Hải Châu 85

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng (TGNH) 88

VIII. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 90

1. Kế toán thanh toán với người mua 90

3. Hạch toán thanh toán với ngân sách 93

4. Hạch toán tình hình thành toán tạm ứng cho CNV 96

5. Hạch toán các khoản phải trả phải nộp 98

IX. Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính và nghiệp vụ khác 100

1. Khái niệm về hoạt động tài chính khác 100

2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 101

3. Sổ sách hạch toán 101

X. Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 102

1. Kế toán các nguồn vốn 102

2. Kế toán các loại quỹ 103

XI. Công tác kế toán và quyết toán 105

1. Phương pháp và trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 105

2. Kế toán phân phối lợi nhuận 107

XII: Báo cáo tài chính kế toán 108

1. Mục đích, nội dung và thời hạn nộp báo cáo 108

2. Nội dung và phương pháp lập BCTC 109

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 114

4. Thuyết minh BCTC 114

PHẦN III 116

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 116

TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 116

KẾT LUẬN 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY