Đề tài Thực tiễn về Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam - Những định hướng, giải pháp, kiến nghị

MỤC LỤCNội Dung Chính - 1 -Phần 1 : Lý thuyết về “Thị trường tài chính” : - 1 -1.1. Khái niệm về “Thị trường tài chính”: - 1 -1.2. Chức năng của “Thị trường tài chính”: - 1 -1.3. Các chủ thể của “Thị trường tài chính”: - 3 -1.3.1. Chủ thể đi vay : - 3 -1.3.2. Chủ thể cho vay hay đầu tư: - 3 -1.4. Cấu trúc của “Thị trường tài chính”: - 4 -1.4.1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần: - 4 -1.4.1.1. Thị trường nợ: - 4 -1.4.1.2. Thị trường vốn cổ phần: - 5 -1.4.2. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2: - 5 -1.4.2.1. Thị trường cấp một : - 5 -1.4.2.2. Thị trường cấp hai: - 6 -1.4.3. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn: - 7 -1.4.3.1. Thị trường tiền tệ: - 7 -1.4.3.2. Thị trường vốn: - 7 -1.5. Các công cụ của Thị Trường Tài Chính: - 8 -1.5.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ: - 8 -1.5.1.1. Tín phiếu kho bạc: - 8 -1.5.1.2. Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng: - 8 -1.5.1.3. Thương phiếu: - 9 -1.5.1.4. Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận: - 9 -1.5.2. Các công cụ trên thị trường vốn: - 9 -1.5.2.1. Cổ phiếu: - 9 -1.5.2.2. Vay thế chấp: - 10 -1.5.2.3. Trái khoán công ty: - 10 -1.5.2.4. Chứng khoán Chính Phủ: - 10 -1.6. Điều hành Thị Trường Tài Chính: - 10 -1.6.1. Ban hành quy định buộc các công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư: - 11 -1.6.2. Đảm bảo sự lành mạnh của các trung gian tài chính: - 11 -Phần 2: Thực tiễn về Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam: - 12 -2.1. Quá trình hình thành và phát triển Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam: - 12 -2.2. Các công cụ của Thị Trường Tài Chính Việt Nam: - 16 -2.2.1. Trái phiếu kho bạc(hay còn gọi là tín phiếu kho bạc): - 16 -2.2.2. Kỳ phiếu ngân hàng: - 16 -2.2.3. Tiền gửi ngân hàng: - 17 -2.2.4. Cổ phiếu: - 17 -2.2.5. Các công cụ tài chính khác: - 17 -Phần 3: Những định hướng, giải pháp, kiến nghị: - 18 -3.1.1. Đối với thị trường tiền tệ: - 20 -3.1.1.1. Trước hết cần tăng cung cầu trên thị trường: - 20 -3.1.1.2. Nâng cao hiệu quả điều hành của NHNN: - 20 -3.1.1.3. Hoàn thiện chức năng và hoạt động của NHNN: - 20 -3.1.2. Đối với thị trường vốn: - 21 -3.1.2.1. Đối với thị trường trái phiếu: - 21 -3.1.2.2. Đối với thị trường cổ phiếu tập trung: - 21 -Kết Luận - 24 -

MỤC LỤC

Nội Dung Chính - 1 -

Phần 1 : Lý thuyết về “Thị trường tài chính” : - 1 -

1.1. Khái niệm về “Thị trường tài chính”: - 1 -

1.2. Chức năng của “Thị trường tài chính”: - 1 -

1.3. Các chủ thể của “Thị trường tài chính”: - 3 -

1.3.1. Chủ thể đi vay : - 3 -

1.3.2. Chủ thể cho vay hay đầu tư: - 3 -

1.4. Cấu trúc của “Thị trường tài chính”: - 4 -

1.4.1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần: - 4 -

1.4.1.1. Thị trường nợ: - 4 -

1.4.1.2. Thị trường vốn cổ phần: - 5 -

1.4.2. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2: - 5 -

1.4.2.1. Thị trường cấp một : - 5 -

1.4.2.2. Thị trường cấp hai: - 6 -

1.4.3. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn: - 7 -

1.4.3.1. Thị trường tiền tệ: - 7 -

1.4.3.2. Thị trường vốn: - 7 -

1.5. Các công cụ của Thị Trường Tài Chính: - 8 -

1.5.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ: - 8 -

1.5.1.1. Tín phiếu kho bạc: - 8 -

1.5.1.2. Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng: - 8 -

1.5.1.3. Thương phiếu: - 9 -

1.5.1.4. Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận: - 9 -

1.5.2. Các công cụ trên thị trường vốn: - 9 -

1.5.2.1. Cổ phiếu: - 9 -

1.5.2.2. Vay thế chấp: - 10 -

1.5.2.3. Trái khoán công ty: - 10 -

1.5.2.4. Chứng khoán Chính Phủ: - 10 -

1.6. Điều hành Thị Trường Tài Chính: - 10 -

1.6.1. Ban hành quy định buộc các công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư: - 11 -

1.6.2. Đảm bảo sự lành mạnh của các trung gian tài chính: - 11 -

Phần 2: Thực tiễn về Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam: - 12 -

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam: - 12 -

2.2. Các công cụ của Thị Trường Tài Chính Việt Nam: - 16 -

2.2.1. Trái phiếu kho bạc(hay còn gọi là tín phiếu kho bạc): - 16 -

2.2.2. Kỳ phiếu ngân hàng: - 16 -

2.2.3. Tiền gửi ngân hàng: - 17 -

2.2.4. Cổ phiếu: - 17 -

2.2.5. Các công cụ tài chính khác: - 17 -

Phần 3: Những định hướng, giải pháp, kiến nghị: - 18 -

3.1.1. Đối với thị trường tiền tệ: - 20 -

3.1.1.1. Trước hết cần tăng cung cầu trên thị trường: - 20 -

3.1.1.2. Nâng cao hiệu quả điều hành của NHNN: - 20 -

3.1.1.3. Hoàn thiện chức năng và hoạt động của NHNN: - 20 -

3.1.2. Đối với thị trường vốn: - 21 -

3.1.2.1. Đối với thị trường trái phiếu: - 21 -

3.1.2.2. Đối với thị trường cổ phiếu tập trung: - 21 -

Kết Luận - 24 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY