Đề tài Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

I. Bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng

1. Tín dụng ngân hàng .1

1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .1

1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng .2

1.3. Nguyên tắc hoạt động của hoạt động tín dụng ngân hàng.2

2. Vai trò của bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng .3

II. Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng

1. Các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng

ngân hàng . .5

2. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của bảo đảm tiền vay .7

2.1. Khái niệm về bảo đảm tiền vay .7

2.2. Các nguyên tắc và đặc trưng của bảo đảm tiền vay .8

3. Hình thức của bảo đảm tiền vay .9

3.1. Các biện pháp cho vay có bảo đảm tiền vay bằng tài sản .10

3.1.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố.11

3.1.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp .16

3.1.3. Bảo đảm tiền vay theo phương thức bảo lãnh .20

3.1.4. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.25

3.2. Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản .29

4. Hợp đồng bảo đảm tiền vay .30

4.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng bảo đảm tiền vay .30

4.2. Căn cứ xác lập hợp đồng .30

4.3. Nghĩa vụ được bảo đảm .31

4.4. Thẩm định tài sản thế chấp/cầm cố/bảo lãnh .31

4.5. Soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay .31

4.6. Giao kết, thực hiện,giải chấp hợp đồng bảo đảm tiền vay .32

5. Xử lý tài sản bảo đảm .33

5.1. Khái niệm xử lý tài sản bảo đảm .33

5.2. Đặc điểm xử lý tài sản bảo đảm tiền vay .34

5.3. Vai trò xử lý tài sản bảo đảm tiền vay .34

5.4. Thủ tục và phương thức xử lý tài sản bảo đảm tiền vay .35

6. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong bảo đảm tiền vay .36

PHẦN II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNH& PTNT LÁNG HẠ

I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ

1. Tổng quan về NHNN & PTNT Việt Nam .38

1.1. Sự ra đời của NHNN & PTNT Việt Nam .38

1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của NHNN & PTNT Việt Nam .38

2. Chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .40

2.1. Sự ra đời và phát triển của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .40

2.2. Cơ cấu tồ chức và điều hành của chi nhánh .43

2.2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .43

2.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng tổ thuộc chi nhánh .45

2.3. Cơ cấu lao động, nhân sự của chi nhánh .48

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây.48

2.4.1. Hoạt động nguồn vốn.49

2.4.2. Hoạt động tín dụng .51

2.4.3. Hoạt động mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế.53

2.4.4. Công tác kế toán, ngân quỹ và phát triển dịch vụ thanh toán.54

II. Thực tiễn áp dụng chế độ pháp lý về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh

NHNN & PTNT Láng Hạ

1. Cơ sở pháp lý về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh Láng Hạ .56

2. Quy trình bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ.57

2.1. Quy trình nhận tài sản bảo đảm tại chi nhánh .57

2.2. Kết quả cho vay theo các hình thức bảo đảm tiền vay.61

2.3. Một số mẫu hợp đồng về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh .65

3. Các tranh chấp trong kinh doanh và việc giải quyết tranh chấp.71

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT LÁNG HẠ

I. Đánh giá việc áp dụng các quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ

1. Đánh giá những thành tựu đã đạt được.73

2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.74

3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh

NHNN & PTNT Láng Hạ .77

3.1. Các giải pháp chung.78

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tiền vay .79

3.2.1. Đối với cho vay có bảo đảm bằng tài sản.79

3.2.2. Đối với cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.81

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ

1. Đối với Nhà nước, các Bộ ngành.82

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và NHNN & PTNT Việt Nam

2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.94

2.2. Đối với NHNN & PTNT Việt Nam .95

3. Đối với chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .96

4. Đối với khách hàng .97

KẾT LUẬN.98

Danh mục tài liệu tham khảo.99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY