Đề tài Thông tin và dịch vụ Dicom

Chương ITổng quan DICOMI.1. Giới thiệu Chuẩn DICOM 6I.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 6I.1.2. Phạm vi và trường ứng dụng 8I.1.3. Mục tiêu 9I.1.4. Xu hướng hiện tại 9I.2. Các thành phần DICOM 11I.2.1. Cấu trúc tài liệu: 11I.2.2. Tổng quan nội dung các phần DICOM 11I.3. Thích nghi DICOM: 21I.4. DICOM trong hệ thống thông tin y tế: 23I.4.1. DICOM với PACS, HIS, RIS: 23I.4.2. Quan hệ DICOM với các Chuẩn thông tin khác: 24 Chương IIĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ DICOMII.1. Tổng quan: 26II.2. Định nghĩa thông tin DICOM: 29II.2.1. Mô hình E-R: 29II.2.2. Mô hình DICOM Thế giới Thực: 29II.2.3. Mô hình thông tin DICOM 31II2.3.1. Thuộc tính 32II.2.3.2. Dịch vụ truyền tin trực tuyến và lưu trữ trung gian 33II.2.3.3. Nhóm Dịch vụ DIMSE 33II.2.3.4. Lớp Cặp Đối tượng-Dịch vụ (SOP) 33II.2.3.5. Thoả thuận Liên kết 34II.2.3.6. Định nghĩa Lớp Dịch vụ 35II.2.3.7. Định nghĩa Đối tượng Thông tin 35II.2.3.7.1. Định nghĩa Đối tượng Thông tin Thường 35II.2.3.7.2. Định nghĩa Đối tượng Thông tin Phức 40II.2.4. Sự mở rộng Mô hình DICOM Thế giới thực 45II.3. Các lớp dịch vụ DICOM 48II.3.1. Lớp Dịch vụ Xác minh 50II.3.2. Lớp Dịch vụ Lưu trữ 50II.3.3. Lớp Dịch vụ Chất vấn/Truy vấn 51II.3.4. Lớp Dịch vụ Thông báo Nội dung Nghiên cứu 54II.3.5. Lớp Dịch vụ Quản lí Bệnh nhân 54II.3.6. Lớp Dịch vụ Quản lí Nghiên cứu 55II.3.7. Lớp Dịch vụ Quản lí Kết quả 57II.3.8. Lớp Dịch vụ Quản lí In 58II.3.9. Lớp Dịch vụ Lưu trữ Trung gian 58II.3.10. Lớp Dịch vụ Giao Lưu trữ 59II.3.11. Lớp Dịch vụ Quản lí Danh sách Công việc Căn bản 60II.3.12. Lớp Dịch vụ Quản lí Hàng đợi 61II.3.13 Lớp SOP Lưu trữ Trạng thái Hiển thị Softcopy Mức Xám 61 Chương IIIMẪ HOÁ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆUIII.1. Mã hoá giá trị 64III.1.1. Các Bộ Kí tự 64III.1.2. Giá trị Thể hiện VR 65III.2. Bộ Dữ liệu 68III.2.1. Khái niệm 68III.2.2. Thành phần Dữ liệu 68III.2.3. Thứ tự byte kiểu Little Endian và Big Edian 71III.2.4. Các loại thành phần dữ liệu 72III.2.5. Cách sắp xếp các Bộ Dữ liệu 73III.2.6. Thành phần Dữ liệu Riêng 76III.3. Mã hoá dữ liệu Điểm ảnh, Overlay, và Dạng sóng 76III.3.1. Dữ liệu Điểm ảnh, Overlay, và các Thành phần dữ liệu liên quan 76III.3.1.1. Mã hoá dữ liệu Điểm ảnh 76III.3.1.2. Mã hoá Dữ liệu Overlay 78III.3.2. Mã hoá dạng nguyên gốc và nén 79III.3.3. Dữ liệu Dạng sóng 80III.4. Định danh Duy nhất (UID) 80III.4.1. Khái niệm UID 80III.4.2. UID do DICOM định nghĩa 80III.4.3. UID định nghĩa riêng 81III.5. Cú pháp Chuyển đổi 81 Chương IVTRUYỀN TIN TRONG DICOMIV.1. Mô hình tổng quát truyền tin DICOM 83IV.2. Trao đổi thông tin thông qua mạng vật lý 83IV.2.1. DICOM và Mô hình tham chiếu cơ bản OSI 83IV.2.2 Cấu trúc Tầng ứng dụng DICOM 84IV.2.3. Cấu trúc bản tin DICOM 85IV2.3.1. Bộ Lệnh 86IV.2.3.2. Thành phần Lệnh 86IV.2.4. Dịch vụ DICOM 87IV.2.4.1. Các loại dịch vụ 88IV.2.4.2. Tương tác DIMSE-service-user 88IV.2.4.3. Chế độ dịch vụ 89IV.2.3.4. Các dịch vụ Liên kết 89IV.2.3.5. Các dịch vụ DIMSE 90IV.2.3.5.1. Dịch vụ DIMSE-C 90IV.2.3.5.2. Các dịch vụ DIMSE-N 91IV.3. Trao đổi thông tin thông qua phương tiện trung gian 92IV.3.1. Mô hình Lưu trữ Trung gian DICOM 92IV.3.1.1. Lớp Trung gian Vật Lí 93IV.3.1.2. Lớp Khuôn dạng Trung gian 93IV.3.1.3. Lớp Khuôn dạng Dữ liệu DICOM 93IV.3.2. Khuôn dạng file DICOM 94a. Thông tin Đầu File DICOM 95b. Bộ Dữ liệu 95c. Hỗ trợ Thông tin Quản lí File 96d. Khuôn dạng File DICOM An toàn 96IV.3.3. Các Dịch vụ File DICOM 96IV.3.3.1. Bộ File 96IV.3.3.2. Các Chỉ số File 97IV.2.3.3. Các Dịch vụ và Chức năng Quản lí File 97IV.2.3.4. Truy nhập Nội dung File 98IV.3.3.5. Bộ Kí tự 98IV.3.3.6. Chỉ số File DICOMDIR 99

Chương I

Tổng quan DICOM

I.1. Giới thiệu Chuẩn DICOM 6

I.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 6

I.1.2. Phạm vi và trường ứng dụng 8

I.1.3. Mục tiêu 9

I.1.4. Xu hướng hiện tại 9

I.2. Các thành phần DICOM 11

I.2.1. Cấu trúc tài liệu: 11

I.2.2. Tổng quan nội dung các phần DICOM 11

I.3. Thích nghi DICOM: 21

I.4. DICOM trong hệ thống thông tin y tế: 23

I.4.1. DICOM với PACS, HIS, RIS: 23

I.4.2. Quan hệ DICOM với các Chuẩn thông tin khác: 24

Chương II

ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ DICOM

II.1. Tổng quan: 26

II.2. Định nghĩa thông tin DICOM: 29

II.2.1. Mô hình E-R: 29

II.2.2. Mô hình DICOM Thế giới Thực: 29

II.2.3. Mô hình thông tin DICOM 31

II2.3.1. Thuộc tính 32

II.2.3.2. Dịch vụ truyền tin trực tuyến và lưu trữ trung gian 33

II.2.3.3. Nhóm Dịch vụ DIMSE 33

II.2.3.4. Lớp Cặp Đối tượng-Dịch vụ (SOP) 33

II.2.3.5. Thoả thuận Liên kết 34

II.2.3.6. Định nghĩa Lớp Dịch vụ 35

II.2.3.7. Định nghĩa Đối tượng Thông tin 35

II.2.3.7.1. Định nghĩa Đối tượng Thông tin Thường 35

II.2.3.7.2. Định nghĩa Đối tượng Thông tin Phức 40

II.2.4. Sự mở rộng Mô hình DICOM Thế giới thực 45

II.3. Các lớp dịch vụ DICOM 48

II.3.1. Lớp Dịch vụ Xác minh 50

II.3.2. Lớp Dịch vụ Lưu trữ 50

II.3.3. Lớp Dịch vụ Chất vấn/Truy vấn 51

II.3.4. Lớp Dịch vụ Thông báo Nội dung Nghiên cứu 54

II.3.5. Lớp Dịch vụ Quản lí Bệnh nhân 54

II.3.6. Lớp Dịch vụ Quản lí Nghiên cứu 55

II.3.7. Lớp Dịch vụ Quản lí Kết quả 57

II.3.8. Lớp Dịch vụ Quản lí In 58

II.3.9. Lớp Dịch vụ Lưu trữ Trung gian 58

II.3.10. Lớp Dịch vụ Giao Lưu trữ 59

II.3.11. Lớp Dịch vụ Quản lí Danh sách Công việc Căn bản 60

II.3.12. Lớp Dịch vụ Quản lí Hàng đợi 61

II.3.13 Lớp SOP Lưu trữ Trạng thái Hiển thị Softcopy Mức Xám 61

Chương III

MẪ HOÁ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

III.1. Mã hoá giá trị 64

III.1.1. Các Bộ Kí tự 64

III.1.2. Giá trị Thể hiện VR 65

III.2. Bộ Dữ liệu 68

III.2.1. Khái niệm 68

III.2.2. Thành phần Dữ liệu 68

III.2.3. Thứ tự byte kiểu Little Endian và Big Edian 71

III.2.4. Các loại thành phần dữ liệu 72

III.2.5. Cách sắp xếp các Bộ Dữ liệu 73

III.2.6. Thành phần Dữ liệu Riêng 76

III.3. Mã hoá dữ liệu Điểm ảnh, Overlay, và Dạng sóng 76

III.3.1. Dữ liệu Điểm ảnh, Overlay, và các Thành phần dữ liệu liên quan 76

III.3.1.1. Mã hoá dữ liệu Điểm ảnh 76

III.3.1.2. Mã hoá Dữ liệu Overlay 78

III.3.2. Mã hoá dạng nguyên gốc và nén 79

III.3.3. Dữ liệu Dạng sóng 80

III.4. Định danh Duy nhất (UID) 80

III.4.1. Khái niệm UID 80

III.4.2. UID do DICOM định nghĩa 80

III.4.3. UID định nghĩa riêng 81

III.5. Cú pháp Chuyển đổi 81

Chương IV

TRUYỀN TIN TRONG DICOM

IV.1. Mô hình tổng quát truyền tin DICOM 83

IV.2. Trao đổi thông tin thông qua mạng vật lý 83

IV.2.1. DICOM và Mô hình tham chiếu cơ bản OSI 83

IV.2.2 Cấu trúc Tầng ứng dụng DICOM 84

IV.2.3. Cấu trúc bản tin DICOM 85

IV2.3.1. Bộ Lệnh 86

IV.2.3.2. Thành phần Lệnh 86

IV.2.4. Dịch vụ DICOM 87

IV.2.4.1. Các loại dịch vụ 88

IV.2.4.2. Tương tác DIMSE-service-user 88

IV.2.4.3. Chế độ dịch vụ 89

IV.2.3.4. Các dịch vụ Liên kết 89

IV.2.3.5. Các dịch vụ DIMSE 90

IV.2.3.5.1. Dịch vụ DIMSE-C 90

IV.2.3.5.2. Các dịch vụ DIMSE-N 91

IV.3. Trao đổi thông tin thông qua phương tiện trung gian 92

IV.3.1. Mô hình Lưu trữ Trung gian DICOM 92

IV.3.1.1. Lớp Trung gian Vật Lí 93

IV.3.1.2. Lớp Khuôn dạng Trung gian 93

IV.3.1.3. Lớp Khuôn dạng Dữ liệu DICOM 93

IV.3.2. Khuôn dạng file DICOM 94

a. Thông tin Đầu File DICOM 95

b. Bộ Dữ liệu 95

c. Hỗ trợ Thông tin Quản lí File 96

d. Khuôn dạng File DICOM An toàn 96

IV.3.3. Các Dịch vụ File DICOM 96

IV.3.3.1. Bộ File 96

IV.3.3.2. Các Chỉ số File 97

IV.2.3.3. Các Dịch vụ và Chức năng Quản lí File 97

IV.2.3.4. Truy nhập Nội dung File 98

IV.3.3.5. Bộ Kí tự 98

IV.3.3.6. Chỉ số File DICOMDIR 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY