Đề tài Thiết kế trang Web quản lý công chức – Tiền lương

Lời mở đầu 1

Nhận xét của giáo viên 2

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

Chương I: Ngôn ngữ HTML 3

I.1. Khái niệm 3

I.2. Cấu trúc cơ bản của một File HTML 3

I.3. Các thẻ (tag) của HTML 4

Chương II: Tổng quan về ASP 5

II.1. Tìm hiểu công nghệ ASP 5

a. Giới thiệu 5

b. Hoạt động của trang ASP 5

II.2. Mô hình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web

qua công nghệ ASP 5

II.3. Cấu trúc và cách tạo trang ASP 6

II.4. Các đối tượng và thành phần xây dựng sẵn

của ASP 7

1. Các đối tượng của ASP 7

a. Đối tượng Request 9

b. Đối tượng Response 11

c. Đối tượng Session 13

d. Đối tượng Application 13

e. Đối tượng Server 14

f. Đối tượng ObjectContext 15

2. Các thành phần của ASP 15

II.5. File cấu hình khởi động Global.asa 16

Chương III: Visualbasic Script Language (VBScript) 18

III.1. Giới thiệu 18

III.2. Các kiểu dữ liệu của VBScript 18

III.3. Biến trong VBScript 19

III.4. Hằng trong VBScript 19

III.5. Các toán tử trong VBScript 19

III.6. Câu lệnh và cấu trúc điều khiển chương trình 20

a. Câu lệnh 20

b. Cấu trúc điều khiển chương trình 21

III.7. Đối tượng của VBScript 22

III.8. Phương thức và thuộc tính của VBScript 22

Chương IV: Quản lý cơ sở dữ liệu với ASP 24

IV.1. Khái niệm về ADO 24

IV.2. Các đối tượng trong ADO 24

a. Đối tượng Connection 24

b. Đối tượng Recordset 25

c. Đối tượng Command 27

d. Đối tượng và tập hợp Fields 28

e. Đối tượng và tập hợp Error 28

f. Đối tượng và tập hợp Parameter 29

g. Đối tượng Property 29

Chương V: SQL Server 30

V.1. Giới thiệu 30

V.2. Các kiểu dữ liệu 30

V.3. Truy xuất dữ liệu bằng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY