Đề tài Thiết kế máy đập lúa tại ruộng phục vụ nông dân Khánh Hòa

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN KHÁNH HÒA VÀ YÊN CẦU CƠ GIỚI ĐỐI VỚI KHÂU ĐẬP LÚA. 1

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CHỌ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ. 8

2.1 Cơ sở chọn phương án thiết kế. 8

2.2 Chọn hình thức chuyển động của trống đập. 8

2.3. Tải trọng tác dụng. 11

2.4 Phân tích phương án. 12

2.4.1. Phương án 1. 12

2.4.2 Phương án 2. 14

2.5 Chọn phương án thiết kế. 15

CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÁY ĐẬP LÚA 18

3.1 Cơ sở tính toán động lực học cho máy. 18

3.1.1 Tính công suất động cơ. 18

3.1.2 Chọn năng suất cho máy . 23

3.1.3 Chọn lượng lúa, cách bố trí buồng đập và việc đập lúa. 23

3.1.4 Tính chọn trống đập. 24

3.1.5 Xác định chiều rộng của máng hứng. 24

3.1.6 Góc nghiêng của máng. 25

3.1.7 Tốc độ trống đập. 25

3.1.8 Lựa chọn mặt sàng cho phương án thiết kế. 26

3.1.8.1 Lựa chọn kết cấu tấm lưới . 26

3.2 Thiết kế các bộ phận của máy. 27

3.2.1 Thiết kế bộ truyền đai hình thang truyền động tới trống đập. 27

3.2.1.1 Chọn loại đai. 27

3.2.2 Thiết kế trục trống đập. 32

3.2.3 Thiết kế gối đỡ trục. 40

3.2.4 Thiết kế bộ truyền động đai truyền động tới hệ thống sàng. 43

3.1.5. Thiết kế bộ truyền động đai dẹt truyền động từ trục động cơ đến hệ thống sàng. 44

3.1.5.1. Chọn loại đai. 44

3.1.5.2. Xác định đường kính bánh đai. 45

3.1.5.3. Xác định khoảng cách trục A và chiều dài đai L. 45

3.1.5.4. Xác định tiết diện đai. 46

3.1.5.5.Xác định chiều rộng B của bánh đai. 47

3.1.5.6. Lực tác dụng lên trục . 47

3.2.6. Thiết kế bộ truyền bánh răng. 47

3.2.6.1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răng: 47

3.2.6.2. Định ứng suất cho phép. 47

3.2.6.3. Tính khoảng cách trục. 49

3.2.6.4. Tính vận tốc vòng và cấp chính xác chế tạo bánh răng. 49

3.2.6.5. Xác định mô đun , số răng , góc nghiêng của răng và chiều rộng bánh răng . 50

3.2.6.6. Kiểm nghiêm sức bền uốn của răng. 50

3.2.6.7.Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền. 51

3.2.7. Thiết kế máng hứng. 52

CHÖÔNG 4:LAÄP QUY TRÌNH CHEÁ TAÏO CHI TIEÁT ÑIEÅN HÌNH. CHOÏN CHI TIEÁT ÑIEÅN HÌNH LAØ CHI TIEÁT TRUÏC TROÁNG ÑAÄP 54

4.1 Xaùc ñònh daïng saûn xuaát. 54

4.2 Phaân tích chi tieát gia coâng. 54

4.3 Choïn phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi. 55

4.4 Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng. 55

4.5 Xaùc ñònh löôïng dö gia coâng cô. 62

4.6 Xaùc ñònh cheá ñoä caét cho caùc nguyeân coâng. 65

4.7 Thiết kế đồ gá công nghệ. 68

4.7.1 Thiết kế đồ gá cho nguyên công tiện 37f7. 68

4.7.2 Thiết kế đồ gá cho nguyên công phay rãnh then. 70

CHÖÔNG 5:HÖÔÙNG DAÃN LAÉP RAÙP VAØ SÖÛ DUÏNG 73

5.1 Höôùng daãn laép raùp 73

5.2 Höôùng daãn söû duïng 73

5.3 Moät soá quy taéc an toaøn khi söû duïng . 74

5.4 Thao taùc söû duïng maùy 74

5.5 Caùch ñieàu chænh buoàng ñaäp 75

5.6 Caùch khaéc phuïc söï coá vaø baûo döôõng maùy 75

CHÖÔNG 6: HAÏCH TOAÙN GIAÙ THAØNH MAÙY 76

CHÖÔNG 7: KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ SUAÁT YÙ KIEÁN 78

7.1. Keát luaän 79

7.2. Ñeà xuaát yù kieán 79

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY