Đề tài Thiêí kế phân xướng cracking nhiệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

PHẦN I: MỞ ĐẦU 4

PHẦN II: QUÁ TRÌNH CRACKING NHIỆT. 7

I. Khái niệm, mục đích và nguyên liệu sử dụng. 7

II. Các phản ứng trong quá trình cracking nhiệt 7

III. Cơ chế của quá trình cracking nhiệt . 9

1. Sự biến đổi các hydrocacbon parafin: 9

a. Thuyết tự do. 11

b. Theo thuyết phân huỷ phân tử 13

2. Sự biến đối của các hợp chất olefin. 14

3. Sự biến đổi của các hydro cacbon naphten 14

4. Sự biến đổi của các hyđrocacbon thơm. 15

5.Sự biến đổi của các hợp chất lưu huỳnh. 15

IV. Động học của quá trình cracking nhiệt . 16

V. Các thông số công nghệ của quá trình cracking nhiệt . 17

l. Nhiệt độ. 17

2. Tốc độ phản ứng. 18

3. Thời gian phản ứng. 18

4. Ảnh hưởng của áp suất . 18

5. Nguyên liệu. 18

VI. Sản phẩm của quá trình cracking nhiệt 19

1. Sản phẩm khí 19

2. Sản phầm lỏng: 21

a. Xăng cracking nhiệt. 21

b. Sản phẩm gasoil của quá trình cracking nhiệt 22

c. Sản phẩm cặn cracking nhiệt. 23

PHẦN II : TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA LÒ 24

I. Tính quá trình cháy . 25

1. Xác định nhiệt cháy của nguyên liệu theo công thức sau 25

2. Xác định thành phần nguyên tố theo phần trăm trọng lượng 26

3. Xác định lượng không khí lý thuyêt cần đểđốt cháy 1kg không khí theo công thức sau. 27

4. Xác định lượng không khí thực tế cần đế đốt cháy 1 kg khí. 27

5. Xác định lượng sản phẩm cháy được tạo thành khi đốt cháy 1 Kg nhiên liệu. 27

6. Xác định thể tích sản phẩm cháy khi đốt cháy 1 kg nhiên liệu ở điều kiện tiêu chuẩn. 28

7. Xác định hàm nhiệt của các sản phẩm cháy ở các nhiệt độ khác nhau theo phương trình sau: 28

2. Thành phần của nguyên liệu và các sản phẩm nhiệt phân. 30

PHẦN III: SƠ ĐÔ CÔNG NGHỆ CỦA PHÂN XƯỞNG CRACKING NHIỆT 32

I. Nguyên lý hoạt dộng của sơ đồ cracking nhiệt. 32

II. Lò ống. 33

III. Thiết bị bay hơi. 34

IV. Thiết bị chưng tách sản phẩm. 34

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY