Đề tài Thị trường chứng khoán ở Việt Nam thực trang và giải pháp phát triển

A – LỜI MỞ ĐẦU 1

B – NỘI DUNG. 2

CHƯƠNG I – LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 2

1. Khái niệm về thị trường chứng khoán. 2

2. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán. 2

2.1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn thì thị trường chứng khoán được chia ra thành 3

2.2. Căn cứ vào phương thức hoạt động thì thị trường chứng khoán được chia thành thị trường tập trung và phi tập trung. 4

2.3. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường. 5

3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán. 6

3.1. Nguyên tắc cạnh tranh tự do. 6

3.2. Nguyên tắc giao dịch công bằng. 6

3.3. Nguyên tắc công khai. 7

3.4. Nguyên tắc trung gian mua bán. 7

4. Các chức năng cơ bản của TTCK. 7

4.1. Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. 7

4.2. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán. 8

4.3. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. 8

4.4. Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô. 8

5. Các chủ thể tham gia TTCK. 8

5.1. Nhà phát hành. 9

5.2. Nhà đầu tư. 9

5.3. Các tổ chức kinh doanh trên TTCK. 9

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA TTCK Ở VIỆT NAM 12

1. Giới thiệu về TTCK ở Việt Nam qua các giai đoạn. 12

2. Thực trạng của TTCK ở Việt Nam 12

2.1. Những thành tựu bước đầu 12

2.2. Những hạn chế 13

CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP CHO SỰ PHAT TRIỂN CỦA TTCK Ở VIỆT NAM 16

1. Mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc phát triển TTCK 16

1.1. Mục tiêu 16

1.2. Quan điểm và nguyên tắc 16

2. Định hướng phát triển TTCK ở Việt Nam 16

2.1. Mở rộng quy mô của thị trường 16

2.2. Xây dựng và phát triển các trung tâm giao dịch chứng khoán 17

2.3. Phát triển các định chế tài chính trung gian cho TTCK Việt Nam 17

2.4. Phát triển các nhà đầu tư 18

3. Các giải pháp thực hiện. 18

3.1. Hoàn thiện khung pháp lý. 18

3.2. Tăng cường cung chứng khoán cho thị trường 18

3.3. Thực hiện các chính sách khuyến khích tham gia vào TTCK 19

3.4. Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giao dịch và của thị trường 19

3.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của TTCK 20

3.6. Nâng cao năng lực quản lý của nhà nước. 20

3.7. Tăng cường công tác đào tạo và nghiên cứu 21

3.8. Tăng cường hợp tác quốc tế 21

KẾT LUẬN 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY