Đề tài Tăng cường vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ

CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC QUẢN LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI.

I/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN NỢ NƯỚC NGOÀI

1. Khái niệm nợ nước ngoài

2. Phân loại nợ nước ngoài

2.1 Nợ nước ngoài của Chính phủ

2.2 Nợ nước ngoài của doanh nghiệp

II/ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

1. Tính tất yếu của việc vay nợ nước ngoài

2. Sự cần thiết tăng cường quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài

III/ MỤC TIÊU QUẢN LÝ VAY NỢ TRONG THỜI GIAN TỚI

IV/ KINH NGHIỆM VAY NỢ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1. Kinh nghiệm của Hàn quốc

2. Kinh nghiệm của Mêhicô

3. Kinh nghiệm của Thái lan

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ TRONG THỜI GIAN QUA

I/ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1.Quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ tín dụng của Việt Nam với các Tổ chức Tài chính Quốc tế

2. Khái quát cơ chế tín dụng của các Tổ chức Tài chính Quốc tế

2.1. Thủ tục giải ngân (rút vôn)

2.2 Các thủ tục, chứng từ để thực hiện việc giải ngân.

II/ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

1. Cơ chế rút vốn các khoản vay của Chính phủ

1.2 Thể thức Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý

1.2 Thể thức Ngân hàng Nhà nước không trực tiếp quản lý

2. Cơ chế sử dụng và quản lý vốn vay nước ngoài của Chính phủ

3. Cơ chế trả nợ vốn vay

III / KẾT QUẢ THAM GIA QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC QUẢN LÝ VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ TRONG THỜI GIAN QUA

1. Kết quả tham gia quản lý của Ngân hàng Nhà nước

1.1 Về vay nợ

1.2 Về trả nợ

2. Đánh giá kết quả tham gia quản lý

2.1 Về cơ chế nhận nợ rút vốn

2.2 Về cơ chế kiểm soát đơn rút vốn

2.3 Về cơ chế hạch toán

2.4 Đối với thể thức hoàn vốn

2.5 Về việc thực hiện nghĩa vụ đối với các Tổ chức Tài chính Quốc tế

CHƯƠNG III :

NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI

I/ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối với cơ chế nhận nợ, rút vốn

2. Đối với cơ chế hạch toán

3. Thành lập Hội đồng quản lý nợ nước ngoài

II/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Phụ lục

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY