Đề tài Tác động môi trường của hoạt động khai thác than và hiện trạng ô nhiễm nước của hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương- Lạng Sơn

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1DANH MỤC BẢNG BIỂU 6DANH MỤC CÁC HÌNH 7LỜI MỞ ĐẦU 81. Mục đích nghiên cứu. 92. Phạm vi nghiên cứu. 93. Phương pháp nghiên cứu. 94. Cấu trúc đề tài. 10LỜI CẢM ƠN 11LỜI CAM ĐOAN 12Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG. 131.1. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư và hiệu quả của dự án đầu tư. 131.1.1. Khái niệm dự án đầu tư. 131.1.2. Hiệu quả của dự án đầu tư. 131.1.3. Dự án đầu tư cho môi trường và hiệu quả của dự án đầu tư cho môi trường. 151.1.3.1. Khái niệm dự án môi trường. 151.1.3.2. Hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội, môi trường của dự án. 151.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án môi trường. 211.2.1. Phương pháp phân tích chi phí hiệu quả. 211.2.2. Phương pháp phân tích đa mục tiêu. 211.2.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích. 221.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích đối với một dự án môi trường. 221.3.1. Khái niệm phân tích chi phí lợi ích. 221.3.2. Mục đích và ý nghĩa của CBA. 241.3.3. Các bước tiến hành CBA. 241.3.4. Các chỉ tiêu trong phân tích CBA. 241.3.4.1. Lựa chọn các thông số liên quan. 241.3.4.2. Các chỉ tiêu tính toán: 261.3.5. Phân tích độ nhạy. 28Tiểu kết chương 1. 29Chương 2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA MỎ THAN NA DƯƠNG. 302.1.Tác động môi trường của hoạt động khai thác than 302.1.1. Môi trường không khí. 302.1.2 Tiếng ồn. 312.1.3. Môi trường nước. 312.1.4. Giảm diện tích rừng 312.1.5. Ô nhiễm môi trường đất và làm mất quỹ sử dụng đất. 322.1.6. Gây ô nhiễm bờ biển. 322.1.7 Tác động đến đa dạng sinh học. 322.1.8. Tác động đến kinh tế xã hội. 332.1.9. Tác động đến sức khoẻ. 332.2. Tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ than Na Dương. 332.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên xã hội của khu vực khai thác than Na Dương. 332.2.2. Các tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương. 362.2.2.1. Tác động của bụi. 362.2.2.2. Tác động của khí thải. 382.2.2.3. Tác động đến môi trường nước. 382.2.2.4. Tác động đến môi trường không khí do bụi, khí và hơi độc. 422.2.2.5. Tác động tới môi trường đất. 432.2.2.6. Tác động tới môi trường đất do chất thải rắn. 452.2.2.7. Đánh giá sự cố và rủi ro môi trường. 472.2.2.8. Tác động tới tài nguyên, sinh học và hệ sinh thái. 482.2.2.9. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội. 502.3. Hiện trạng ô nhiễm nước thải mỏ tại Na Dương. 52Tiểu kết chương 2. 54Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG. 553.1. Sự cần thiết phải đầu tư. 553.2. Lựa chọn công nghệ sử dụng. 563.3. Các hạng mục công trình và chi phí đầu tư. 593.3.1. Chi phí xây dựng 593.3.2. Chi phí thiết bị. 613.2.3.Chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng 633.2.4. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư 643.3.5. Chi phí vận hành của dự án 653. 4. Lợi ích của dự án. 673.4.1. Giảm chi phí xử lý nước thải: 673.4.2. Lợi ích từ việc bán nước sạch 683.5. Tính toán các chỉ tiêu. 693.6. Phân tích độ nhạy. 713.6.1. Khi tỷ suất chiết khấu thay đổi: 713.6.2. Khi giá bán nước thay đổi. 723.7. Kết luận. 733.8. Kiến nghị và đề xuất. 753.8.1. Kiến nghị. 753.8.1.1. Kiến nghị đối với công ty than Na Dương. 753.8.1.2 .Kiến nghị đến các bên liên quan. 763.8.2. Một số đề xuất: 773.8.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 773.8.2.2.Các đề xuất liên quan đến hệ thống quản lý. 783.8.2.3. Các đề xuất về các biện pháp khoa học công nghệ, kỹ thuật. 783.8.2.4.Các đề xuất về công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường. 79Tiểu kết chương 3. 79

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU 6

DANH MỤC CÁC HÌNH 7

LỜI MỞ ĐẦU 8

1. Mục đích nghiên cứu. 9

2. Phạm vi nghiên cứu. 9

3. Phương pháp nghiên cứu. 9

4. Cấu trúc đề tài. 10

LỜI CẢM ƠN 11

LỜI CAM ĐOAN 12

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG. 13

1.1. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư và hiệu quả của dự án đầu tư. 13

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư. 13

1.1.2. Hiệu quả của dự án đầu tư. 13

1.1.3. Dự án đầu tư cho môi trường và hiệu quả của dự án đầu tư cho môi trường. 15

1.1.3.1. Khái niệm dự án môi trường. 15

1.1.3.2. Hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội, môi trường của dự án. 15

1.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án môi trường. 21

1.2.1. Phương pháp phân tích chi phí hiệu quả. 21

1.2.2. Phương pháp phân tích đa mục tiêu. 21

1.2.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích. 22

1.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích đối với một dự án môi trường. 22

1.3.1. Khái niệm phân tích chi phí lợi ích. 22

1.3.2. Mục đích và ý nghĩa của CBA. 24

1.3.3. Các bước tiến hành CBA. 24

1.3.4. Các chỉ tiêu trong phân tích CBA. 24

1.3.4.1. Lựa chọn các thông số liên quan. 24

1.3.4.2. Các chỉ tiêu tính toán: 26

1.3.5. Phân tích độ nhạy. 28

Tiểu kết chương 1. 29

Chương 2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA MỎ THAN NA DƯƠNG. 30

2.1.Tác động môi trường của hoạt động khai thác than 30

2.1.1. Môi trường không khí. 30

2.1.2 Tiếng ồn. 31

2.1.3. Môi trường nước. 31

2.1.4. Giảm diện tích rừng 31

2.1.5. Ô nhiễm môi trường đất và làm mất quỹ sử dụng đất. 32

2.1.6. Gây ô nhiễm bờ biển. 32

2.1.7 Tác động đến đa dạng sinh học. 32

2.1.8. Tác động đến kinh tế xã hội. 33

2.1.9. Tác động đến sức khoẻ. 33

2.2. Tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ than Na Dương. 33

2.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên xã hội của khu vực khai thác than Na Dương. 33

2.2.2. Các tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương. 36

2.2.2.1. Tác động của bụi. 36

2.2.2.2. Tác động của khí thải. 38

2.2.2.3. Tác động đến môi trường nước. 38

2.2.2.4. Tác động đến môi trường không khí do bụi, khí và hơi độc. 42

2.2.2.5. Tác động tới môi trường đất. 43

2.2.2.6. Tác động tới môi trường đất do chất thải rắn. 45

2.2.2.7. Đánh giá sự cố và rủi ro môi trường. 47

2.2.2.8. Tác động tới tài nguyên, sinh học và hệ sinh thái. 48

2.2.2.9. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội. 50

2.3. Hiện trạng ô nhiễm nước thải mỏ tại Na Dương. 52

Tiểu kết chương 2. 54

Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG. 55

3.1. Sự cần thiết phải đầu tư. 55

3.2. Lựa chọn công nghệ sử dụng. 56

3.3. Các hạng mục công trình và chi phí đầu tư. 59

3.3.1. Chi phí xây dựng 59

3.3.2. Chi phí thiết bị. 61

3.2.3.Chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng 63

3.2.4. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư 64

3.3.5. Chi phí vận hành của dự án 65

3. 4. Lợi ích của dự án. 67

3.4.1. Giảm chi phí xử lý nước thải: 67

3.4.2. Lợi ích từ việc bán nước sạch 68

3.5. Tính toán các chỉ tiêu. 69

3.6. Phân tích độ nhạy. 71

3.6.1. Khi tỷ suất chiết khấu thay đổi: 71

3.6.2. Khi giá bán nước thay đổi. 72

3.7. Kết luận. 73

3.8. Kiến nghị và đề xuất. 75

3.8.1. Kiến nghị. 75

3.8.1.1. Kiến nghị đối với công ty than Na Dương. 75

3.8.1.2 .Kiến nghị đến các bên liên quan. 76

3.8.2. Một số đề xuất: 77

3.8.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 77

3.8.2.2.Các đề xuất liên quan đến hệ thống quản lý. 78

3.8.2.3. Các đề xuất về các biện pháp khoa học công nghệ, kỹ thuật. 78

3.8.2.4.Các đề xuất về công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường. 79

Tiểu kết chương 3. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY