Đề tài Tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU. 3 CHƯƠNG I : Lí LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT. 4 1.1. Khái niệm, đặc điểm của lói suất.1.1.1. Khái niệm.1.1.2. Đặc điểm.1.2. Phõn loại và một số phõn biệt về lói suất.1.2.1. Phõn loại lói suất .1.2.1.1. Theo tính cạnh tranh của công cụ nợ.1.2.1.2. Theo nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng thương mại.1.2.1.3. Phân loại theo thời gian.1.2.2. Một số phân biệt về lói suất.1.2.2.1. Lói suất thực - lói suất danh nghĩa.1.2.2.2. Lói suất - Lợi tức.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lói suất.1.3.1. Tác động của cung – cầu tiền vay.1.3.2. Lạm phát kỳ vọng.1.3.3. Đầu tư.1.3.4. Thuế thu nhập.1.3.5. Ngân sách Chính phủ.1.3.6. Các yếu tố khác của đời sống xó hội.1.4. Vai trũ của lói suất.1.4.1. Vai trũ vĩ mô.1.4.1.1. Lói suất là cụng cụ điều tiết vĩ mô.1.4.1.2. Lói suất cú vai trũ tích cực trong kiềm chế lạm phát.1.4.1.3. Ảnh hưởng của lói suất đến đầu tư và tiết kiệm.1.4.2. Vai trũ vi mụ.1.4.2.1. Lói suất là yếu tố thỳc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.1.4.2.2. Lói suất là cụng cụ để cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng.1.5. Một số chớnh sỏch lói suất trong nền kinh tế thị trường.1.5.1. Chớnh sỏch lói suất cố định.1.5.2. Chớnh sỏch lói suất trần.1.5.3. Chớnh sỏch tự do húa lói suất .1.5.4. Chớnh sỏch lói suất ưu đói. 44444456666678999910101011111212131313131314 CHƯƠNG II : TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤTĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. . 14 2.1. Thực trạng chớnh sỏch lói suất và tỏc động đối với nền kinh tế Việt Nam.2.1.1. Giai đoạn 1986 – 1994.2.1.2. Giai đoạn 1994 – 1997.2.1.3. Giai đoạn 1998 – 1999.2.1.4. Giai đoạn 1999 – 2000 .2.1.5. Giai đoạn từ 2000 đến nay.2.2. Những hạn chế của chớnh sỏch lói suất ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.2.3. Một số giải phỏp chớnh sỏch lói suất trong thời gian tới.2.3.1. Hoàn thiện môi trường tự do húa lói suất bằng VND.2.3.2.Nõng cao hiệu quả của cỏc cụng cụ lói suất.2.3.3. Chớnh sỏch lói suất cõn bằng. 14 141721232529 31313131 KẾT LUẬN. 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 38

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 3

CHƯƠNG I : Lí LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT. 4

1.1. Khái niệm, đặc điểm của lói suất.

1.1.1. Khái niệm.

1.1.2. Đặc điểm.

1.2. Phõn loại và một số phõn biệt về lói suất.

1.2.1. Phõn loại lói suất .

1.2.1.1. Theo tính cạnh tranh của công cụ nợ.

1.2.1.2. Theo nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

1.2.1.3. Phân loại theo thời gian.

1.2.2. Một số phân biệt về lói suất.

1.2.2.1. Lói suất thực - lói suất danh nghĩa.

1.2.2.2. Lói suất - Lợi tức.

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lói suất.

1.3.1. Tác động của cung – cầu tiền vay.

1.3.2. Lạm phát kỳ vọng.

1.3.3. Đầu tư.

1.3.4. Thuế thu nhập.

1.3.5. Ngân sách Chính phủ.

1.3.6. Các yếu tố khác của đời sống xó hội.

1.4. Vai trũ của lói suất.

1.4.1. Vai trũ vĩ mô.

1.4.1.1. Lói suất là cụng cụ điều tiết vĩ mô.

1.4.1.2. Lói suất cú vai trũ tích cực trong kiềm chế lạm phát.

1.4.1.3. Ảnh hưởng của lói suất đến đầu tư và tiết kiệm.

1.4.2. Vai trũ vi mụ.

1.4.2.1. Lói suất là yếu tố thỳc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

1.4.2.2. Lói suất là cụng cụ để cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng.

1.5. Một số chớnh sỏch lói suất trong nền kinh tế thị trường.

1.5.1. Chớnh sỏch lói suất cố định.

1.5.2. Chớnh sỏch lói suất trần.

1.5.3. Chớnh sỏch tự do húa lói suất .

1.5.4. Chớnh sỏch lói suất ưu đói. 4

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

6

7

8

9

9

9

9

10

10

10

11

11

12

12

13

13

13

13

13

14

CHƯƠNG II : TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. . 14

2.1. Thực trạng chớnh sỏch lói suất và tỏc động đối với nền kinh tế Việt Nam.

2.1.1. Giai đoạn 1986 – 1994.

2.1.2. Giai đoạn 1994 – 1997.

2.1.3. Giai đoạn 1998 – 1999.

2.1.4. Giai đoạn 1999 – 2000 .

2.1.5. Giai đoạn từ 2000 đến nay.

2.2. Những hạn chế của chớnh sỏch lói suất ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2.3. Một số giải phỏp chớnh sỏch lói suất trong thời gian tới.

2.3.1. Hoàn thiện môi trường tự do húa lói suất bằng VND.

2.3.2.Nõng cao hiệu quả của cỏc cụng cụ lói suất.

2.3.3. Chớnh sỏch lói suất cõn bằng. 14

14

17

21

23

25

29

31

31

31

31

KẾT LUẬN. 37

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY