Đề tài Sự vận dụng của NEP vào Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

I-LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚi CỦA LÊ NIN 2

1. Cơ sở lý luận 2

a. Điều kiện ra đời của chính sách kinh tế mới của Lênin 2

b. Nội dung và biện pháp chủ yếu của chính sách kinh tế mới 2

c. Ý nghĩa của NEP 2

II-SỰ VẬN DỤNG CỦA NEP VÀO VIỆT NAM 3

1. Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam 3

a. Tính tất yếu khách quan 3

b. Khả năng về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở VIÊT-NAM 3

c. Nhận thức về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩ. 4

2. Sự vận dụng vào Việt Nam 4

a. Phát triển lực lượng sản xuất ,công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 4

b.Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 6

3. Những thành tựu về kinh tế -xã hội của Việt Nam 8

a. Đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh, tăng cường cơ sở vật chất , tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. 8

b-Tạo dựng được những tiền đề phát triển kinh tế -xã hội trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 9

III-THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 10

1. Về nông nghiệp 10

2. Về khoa học công nghệ 11

3. Về tài nguyên thiên nhiên và năng lượng 12

4. Về môi trường 12

5. Vấn đề công bằng xã hội 12

6. Về chính trị 13

KẾT LUẬN 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY