Đề tài Sử dụng mô hình Kinh tế lượng để phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới doanh thu tiêu thụ của Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp Hà Tây

Lời nói đầu 2

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 4

I. VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4

1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 4

2. Vai trò công tác tiêu thụ sản phẩm. 5

II. NỘI DUNG CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 7

1. Nghiên cứu thị trường. 7

2. Xây dựng chiến lược sản phẩm. 8

3. Xây dựng các điều kiện xây dựng sản phẩm. 9

4. Các hoạt động xúc tiến bán hàng. 12

5. Tổ chức công tác tiêu thụ. 14

6. Tổ chức thanh toán. 15

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP. 15

1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 15

2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 17

PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY 19

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 19

1. Tên gọi, trụ sở và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 19

2. Quá trình hình thành và phát triển. 19

3. Đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty. 22

4. Đặc điểm quy trình công nghệ: 23

5. Các phân xưởng sản xuất. 24

6. Mạng lưới tiêu thụ của công ty 25

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP 26

1.Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp. 26

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Máy kéo và Máy Nông nghiệp. 26

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004-2010 26

1. Mục tiêu tổng quát. 26

2. Chiến lược sản phẩm. 27

3. Tổ chức quản lý. 27

4. Chiến lược kinh doanh 28

5. Các biện pháp đồng bộ khác 28

6. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 29

PHẦN III. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY 30

SỐ LIỆU 30

1. Biến phụ thuộc trong mô hình. 32

2. Xây dựng mô hình. 33

3. Kiểm tra các khuyết tật của mô hình: 40

4. Dự báo .43

Kết luận 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY