Đề tài Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Giới thiệu về Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 3

1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 3

1.1.1. Quá trình hình thành 3

1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty 3

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5

1.1.4. Ngành, nghề kinh doanh 7

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 8

1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 8

1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 9

1.3. Các thành tựu chủ yếu mà Công ty đã đạt được 13

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 14

2.1. Đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty qua một số năm 14

2.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong những năm qua 14

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn khách quan tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua 14

2.1.2.1. Những thuận lợi và khó khăn chủ quan tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 16

2.1.2.2. Vài nét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua (từ 2002 đến 2005) 18

2.1.3. Tình hình huy động vốn kinh doanh của công ty 22

2.1.3.1. Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty 22

2.1.3.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Công ty 25

2.1.4. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 28

2.1.4.1. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 28

2.1.4.2. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 31

2.1.4.3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35

2.2. Các giải pháp mà công ty đã áp dụng để sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh 39

2.2.1. Trích lại một phần từ lợi nhuận không chia để đầu tư tăng thêm vốn kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của công ty. 40

2.2.2. Vay vốn tín dụng ngân hàng 40

2.2.3. Tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ mà khách hàng còn nợ lại 40

2.2.4. Tận dụng tối đa công suất TSLĐ hiện có, tận dụng TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tốt nhiệm vụ cho sản xuất kinh doanh thanh lý một số TSCĐ không cần sử dụng đến. 40

Chương 3: Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 41

3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của công ty trong thời gian tới 41

3.2. Các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh của Công ty 42

3.2.1. Các giải pháp tạo lập và huy động vốn kinh doanh 42

3.2.2. Khai thác triệt để mọi nguồn vốn trong công ty 42

3.2.1.2. Khai thác nguồn vốn vay mới 42

3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 43

3.3.1. Nghiên cứu xác định phương hướng kinh doanh trong tương lai, tổ chức tốt và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 43

3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng thương mại 43

3.3.3. Hoàn thiện hơn kế hoạch tài chính ngắn hạn 44

3.3.4. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 44

3.4. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp trên 45

KẾT LUẬN 46

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY