Đề tài Rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ RÀO CẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY CỦA MỘT SỐ NƯỚC 51.1 Một số vấn đề chung về rào cản trong thương mại quốc tế 51.1.1 Khái niệm rào cản thương mại quốc tế 51.1.2 Sự hình thành các loại rào cản trong thương mại quốc tế 51.1.3 Phân loại các loại rào cản 51.1.4 Xu thế phát triển của các loại rào cản thương mại 61.2 Rào cản đối với hàng dệt may trong thương mại quốc tế 71.2.1 Sự hình thành rào cản thương mại đối với hàng dệt may 71.2.2 Đặc điểm của các rào cản đối với hàng dệt may trong thương mại quốc tế 81.3 Sự cần thiết phải vượt qua rào cản thương mại nói chung và rào cản đối với hàng dệt may nói riêng 81.3.1 Khái niệm vượt qua rào cản thương mại 91.3.2 Sự cần thiết phải vượt qua rào cản thương mại 91.4 Kinh nghiệm vượt qua rào cản thương mại đối với hàng dệt may của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 91.4.1 Trung Quốc 91.4.2 Ấn Độ 91.4.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 9CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 112.1 Lịch sử hình thành và phát triển các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ 112.2 Thực trạng các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ và kết quả nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam 132.2.1 Thực trạng các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ 132.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam của Mỹ 222.3 Các biện pháp Việt Nam đã áp dụng để vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam 362.3.1 Các biện pháp từ phía của Chính phủ 362.3.2 Các biện pháp từ phía Hiệp hội dệt may 422.3.3 Các biện pháp từ phía các doanh nghiệp 432.4 Đánh giá thực trạng trong việc vượt qua rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 452.4.1 Những ưu điểm trong việc vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 452.4.2 Những tồn tại, hạn chế trong việc vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 462.4.3 Nguyên nhân của các tồn tại 48CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 513.1 Cơ hội và thách thức của việc Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ khi là thành viên chính thức của WTO 513.1.1 Cơ hội xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ 513.1.2 Thách thức đối với xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ khi Việt Nam là thành viên của WTO 523.2 Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến 2015 533.2.1 Quan điểm phát triển của ngành dệt may 533.2.2 Mục tiêu chiến lược của ngành dệt may 543.2.3 Định hướng phát triển cho ngành dệt may 553.3 Dự báo về thị trường dệt may Mỹ đến năm 2010 và những rào cản thương mại đối với hàng dệt may của Mỹ 563.4 Một số quan điểm về vượt qua các rào cản thương mại dệt may của Mỹ đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam 583.5 Một số giải pháp vượt qua các rào cản thương mại đối với hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 593.5.1 Giải pháp từ phía Chính phủ 593.5.2 Giải pháp từ phía Hiệp hội dệt may 623.5.3 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 65KẾT LUẬN 72DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ RÀO CẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY CỦA MỘT SỐ NƯỚC 5

1.1 Một số vấn đề chung về rào cản trong thương mại quốc tế 5

1.1.1 Khái niệm rào cản thương mại quốc tế 5

1.1.2 Sự hình thành các loại rào cản trong thương mại quốc tế 5

1.1.3 Phân loại các loại rào cản 5

1.1.4 Xu thế phát triển của các loại rào cản thương mại 6

1.2 Rào cản đối với hàng dệt may trong thương mại quốc tế 7

1.2.1 Sự hình thành rào cản thương mại đối với hàng dệt may 7

1.2.2 Đặc điểm của các rào cản đối với hàng dệt may trong thương mại quốc tế 8

1.3 Sự cần thiết phải vượt qua rào cản thương mại nói chung và rào cản đối với hàng dệt may nói riêng 8

1.3.1 Khái niệm vượt qua rào cản thương mại 9

1.3.2 Sự cần thiết phải vượt qua rào cản thương mại 9

1.4 Kinh nghiệm vượt qua rào cản thương mại đối với hàng dệt may của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 9

1.4.1 Trung Quốc 9

1.4.2 Ấn Độ 9

1.4.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 9

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 11

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ 11

2.2 Thực trạng các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ và kết quả nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam 13

2.2.1 Thực trạng các rào cản thương mại đối với hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ 13

2.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam của Mỹ 22

2.3 Các biện pháp Việt Nam đã áp dụng để vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam 36

2.3.1 Các biện pháp từ phía của Chính phủ 36

2.3.2 Các biện pháp từ phía Hiệp hội dệt may 42

2.3.3 Các biện pháp từ phía các doanh nghiệp 43

2.4 Đánh giá thực trạng trong việc vượt qua rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 45

2.4.1 Những ưu điểm trong việc vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 45

2.4.2 Những tồn tại, hạn chế trong việc vượt qua các rào cản thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam 46

2.4.3 Nguyên nhân của các tồn tại 48

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP VƯỢT QUA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 51

3.1 Cơ hội và thách thức của việc Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ khi là thành viên chính thức của WTO 51

3.1.1 Cơ hội xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ 51

3.1.2 Thách thức đối với xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ khi Việt Nam là thành viên của WTO 52

3.2 Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến 2015 53

3.2.1 Quan điểm phát triển của ngành dệt may 53

3.2.2 Mục tiêu chiến lược của ngành dệt may 54

3.2.3 Định hướng phát triển cho ngành dệt may 55

3.3 Dự báo về thị trường dệt may Mỹ đến năm 2010 và những rào cản thương mại đối với hàng dệt may của Mỹ 56

3.4 Một số quan điểm về vượt qua các rào cản thương mại dệt may của Mỹ đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam 58

3.5 Một số giải pháp vượt qua các rào cản thương mại đối với hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 59

3.5.1 Giải pháp từ phía Chính phủ 59

3.5.2 Giải pháp từ phía Hiệp hội dệt may 62

3.5.3 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 65

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY