Đề tài Quy trình quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUY TRÌNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 4

1. Khái niệm và vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai 4

2. Yêu cầu của quy hoạch sử dụng đất đai 7

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 7

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai 7

3. Trình tự, nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 19

I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN AN LÃO 19

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường của huyện An Lão 19

1.1. Điều kiện tự nhiên 19

1.2. Nguồn tài nguyên thiên nhiên 21

1.3. Cảnh quan môi trường 24

1.4. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường của huyện An Lão - thành phố Hải Phòng. 25

2. Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội của huyện An Lão 26

2.1. Tình hình phát triển kinh tế 26

2.2. Kinh tế các ngành 26

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN AN LÃO 28

1. Tình hình quản lý đất đai của huyện An Lão 28

2. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện An Lão. 30

3. Nhận xét về tình hình sử dụng đất đai của huyện An Lão 34

III. QUY TRÌNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO 34

1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn An Lão, xã An Thọ, Tân Dân, Thái Sơn 35

1.1 Điều tra, phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên của thị trấn, An Lão, xã Tân Dân, An Thọ và Thái Sơn. 35

1.2 Các nguồn tài nguyên 37

1.3. Về điều kiện kinh tế – xã hội 38

2. Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động và tiềm năng đất đai của các xã trên đại bàn huyện An Lão. 46

3. Đánh giá kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của thị An Lão, xã Tân Dân, xã An Thọ và xã Thái Sơn. 52

3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế sau kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 1990-2001 và nguyên nhân của nó. 55

4. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất của thị trấn An Lão và các xã An Thọ, Tân Dân, Thái Sơn. 56

4.1 Mục tiêu sử dụng đất trên địa bàn thị trấn An Lão, xã An Thọ, Tân Dân và Thái Sơn 56

4.2 Phương hướng sử dụng đất đai của 4 xã, thị trấn trong kỳ quy hoạch 57

5. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất của thị trấn An Lão, xã Tân Dân, An Thọ và xã Thái Sơn. 60

5.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 60

5.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng 63

5.3. Phương án quy hoạch sử dụng đất ở 69

5.4. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 71

5.5. Quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng 71

6. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất 72

7. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 74

8. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các xã trên địa bàn huyện An Lão 79

9. Xây dựng các biện pháp cải tạo, bảo vệ đất và môi trường của các xã 79

10. Xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết của thị trấn An Lão, xã An Thọ, Tân Dân, Thái Sơn a) Về chính sách 80

10.1. Về chính sách 80

10.2 Về biện pháp thực hiện 81

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 82

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO 82

1. Quan điểm chung 82

2. Nhiệm vụ của công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện An Lão 83

3. Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện An Lão 85

II.PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 86

1. Phương án chung 87

2. Phương án cụ thể 88

2.1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích tổng hợp các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương. 88

2.2. Đánh giá về tình hình sử dụng, biến động đất đai giai đoạn 10 năm về trước và tiềm năng đất đai của địa phương. 89

2.3 Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất ký trước của địa phương 89

2.4. Điều tra, thu thập, tổng hợp và dự báo các thông tin về nhu cầu sử dụng đất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và của các ngành. 90

2.5. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho từng loại đất 90

2.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất 91

2.7. Xây dựng biện pháp bảo vệ và cải tạo đất 91

2.8. Xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất 91

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 92

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY