Đề tài Quy chế trả lương ở Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – BQP

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNGI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 3

1. Khái quát chung 3

1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty 4

1.2.Ngành nghề đăng ký kinh doanh 6

1. 3. Bộ máy quản lý Công ty 6

1.4.Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ của đội ngũ lao động 10

1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 11

1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 12

2. Những đặc điểm ảnh hưởng đến quy chế trả lương 17

2.1. đạc điểm sản xuất kinh doanh 17

2.2. Đặc điểm về lao động 18

2.3. Các yếu tố khác 19

I. Phân tích đánh giá về việc xây dựng quy chế trả lương 20

1. Những căn cứ xây dựng quy chế trả lương trong công ty 33

2. Nguồn hình thành quỹ tiền lương trong Công ty 33

3. Sử dụng tổng quỹ tiền lương 34

4. Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty 34

a. Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch 34

b. Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch 34

4.1. Xác định lao động định biên 36

4.2. Xác định mức tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp 36

4.3. Xác định hệ số phụ cấp công việc 37

4.3.1. Hệ số phụ cấp bình quân 37

4.3.2. Xác định hệ số phụ cấp 38

5. Quy định trả lương gắn với kết quả lao động 41

5.1.Đối với lao động trả lương theo thời gian 41

5.2. Đối với lao động tàm theo khoán sản phẩm 41

II. Ưu điểm và hạn chế tồn tại trong quy chế trả lương tại Công ty 44

1- Ưu điểm của quy chế trả lương 44

2. Nhược điểm về công tác tiền lương ở Công ty 45

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG TY 46

I. GIẢI PHÁP CHUNG 46

II. GIẢI PHÁP CỤ THỂ 46

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 47

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY