Đề tài Quy chế đấu thầu cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Sông Đà

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ ĐẤU THẦU, ĐẤU THẦU XÂY LẮP 3

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 3

1- Sự cần thiết phải tiến hành đấu thầu trong hoạt động xây dựng 3

2- Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu đối với đấu thầu. 4

2.1 Khái niệm 4

2.2 Đặc điểm 6

2.3 Yêu cầu với đấu thầu trong hoạt động xây dựng 6

3- Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu 7

4- Phạm vi, đối tượng áp dụng đấu thầu 9

5- Phân loại đấu thầu trong xây dựng 10

5.1- Phân loại theo phạm vi gói thầu đối với các Nhà thầu: 10

5.2- Phân loại theo nội dung chung của công việc gọi thầu( đối tượng của đấu thầu) 11

5.3- Đấu thầu theo hình thức lựa chọn Nhà thầu 11

5.4- Phân loại theo phương thức đấu thầu 13

6- Nguyên tắc trong đấu thầu 14

6.1- Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau: 14

6.2- Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ 14

6.3- Nguyên tắc đánh giá công bằng 14

6.4- Nguyên tắc trách nhiệm phân minh 14

6.5- Nguyên tắc ba chủ thể 15

6.6- Nguyên tắc bảo lãnh, bảo hành và bảo hiểm thích đáng 15

6.7- Nguyên tắc bí mật 15

7- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động đấu thầu 15

7.1- Quyền và nghĩa vụ của Bên mời thầu 15

7.2- Quyền và nghĩa vụ của Bên dự thầu 16

7.3- Trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng công trình 17

8- Quản lý nhà nước về đấu thầu 17

II- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 19

1-Lựa chọn Nhà thầu trong đấu thầu xây lắp 19

2- Điều kiện thực hiện đấu thầu xây lắp 20

2.1- Điều kiện tổ chức đấu thầu 20

2.2- Điều kiện đối với các Nhà thầu 20

2.3- Điều kiện đấu thầu quốc tế 21

2.4- Ưu đãi Nhà thầu 22

3- Hình thức, phương thức đấu thầu xây lắp 23

4- Quy trình thực hiện đấu thầu xây lắp 23

4.1- Chuẩn bị đấu thầu 23

4.2- Lập hồ sơ mời thầu 25

4.3- Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu 25

4.4- Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu 26

4.5- Mở thầu 26

4.6- Đánh giá, xếp hạng Nhà thầu 27

4.7-Trình duyệt kết quả đấu thầu 28

4.8- Công bố trúng thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng 29

4.9-Trình duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng 29

5- Hợp đồng trong đấu thầu xây lắp 30

5.1- Các loại hợp đồng trong đấu thầu xây lắp 30

5.2- Chủ thể ký kết hợp đồng 31

5.3- Nội dung và hình thức của hợp đồng xây lắp 31

6- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu xây lắp 32

CHƯƠNG II- THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 33

I- TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 33

1- Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sông Đà 33

2- Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Sông Đà 35

2.1- Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Sông Đà 35

2.2- Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý Tổng công ty Sông Đà 37

3-Tình hình hoạt động kinh doanh 40

II- THỰC TẾ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 44

1-Tư cách, phương thức đấu thầu được Tổng công ty Sông Đà áp dụng 44

2- Quy trình đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 46

2.1- Thu thập thông tin 46

2.2- Lập báo cáo về dự án trình lãnh đạo Tổng công ty: 47

2.3- Quyết định của Lãnh đạo TCT: 48

2.4- Mua hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ sơ tuyển: 48

2.5- Chuẩn bị Hồ sơ: 48

2.6- Kiểm tra Hồ sơ 51

2.7- Trình lãnh đạo Tổng công ty xem xét và phê duyệt Hồ sơ: 52

2.8- Nộp Hồ sơ và tham dự lễ mở thầu: 52

2.9- Kết quả đấu thầu: 52

2.10- Thương thảo và ký hợp đồng: 53

2.11- Giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng: 53

3-Ví dụ cụ thể về đấu thầu xây lắp mà Tổng công ty Sông Đà tham gia 56

CHƯƠNG III- KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 60

1- Đánh giá chung về công tác đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 60

1.1- Kết quả đạt được 60

1.2- Những khó khăn vướng mắc 62

1.3- Những tồn tại do bản thân Tổng công ty Sông Đà 65

2- Định hướng công tác đấu thầu của Tổng công ty trong năm 2006- 2010 67

3- Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu tại Tổng công ty Sông Đà 68

4- Kiến nghị đối với các cấp, ngành 70

4.1- Kiến nghị đối với Nhà nước 71

4.2- Kiến nghị đối với Chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Nhà tư vấn của đấu thầu xây lắp 77

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY