Đề tài Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 2

I. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 2

II. Ngành, nghề kinh doanh 2

III. Chức năng của Công ty 3

IV. Mô hình tổ chức của Công ty 3

V. Kết quả hoạt động của Công ty trong vòng 3 năm 4

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TAỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 5

I. Cơ sở lý luận 5

II. Tuyển dụng 5

1. Mục đích 5

2. Các văn bản có liên quan 5

3. Trách nhiệm 5

4. Nội dung thực hiện 6

III. Đánh giá nhân viên 9

1. Mục đích 9

2. Các văn bản có liên quan 9

3. Trách nhiệm 9

4. Nội dung thực hiện 10

IV. Quy chế trả lương 11

1. Mục đích của hệ thống trả lương 11

2. Các văn bản có liên quan: 11

3. Nguyên tắc chung: 12

4. Sử dụng và phân phối quỹ tiền lương 12

5. Cách trả lương 13

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 17

I. Một số đề xuất 17

II. Phương hướng hoạt động 18

1. Khách hàng là nhân tố quyết định sự thành công của Công ty: 18

2. Không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm đó là định hướng vững chắc của Công ty. 18

3. Chú trọng đến nhân tố con người là việc làm trước mắt và lâu dài của công ty. 18

PHẦN KẾT LUẬN 19

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY