Đề tài Quản trị hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam

Lời nói đầu . 1

Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sách Việt Nam . 3

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sách Việt Nam . 3

1. Vài nét sơ lược về Tổng công ty Sách Việt Nam . 3

2. Tổng công ty những ngày đầu thành lập . 5

3. Thời kỳ đổi mới . 6

II. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Sách Việt Nam . 8

1. Bộ máy quản trị của Tổng công ty . 8

1.1 Hội đồng quản trị . 8

1.2 Bộ máy quản trị . 9

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban . 9

3. Hệ thống các công ty thành viên . 13

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty . 14

1. Tình hình kinh doanh thực tế của Tổng công ty . 14

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh . 17

2.1 Tình hình quản lý tài sản, nguồn vốn . 18

2.2 Khả năng thanh toán của Tổng công ty . 20

2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh . 21

IV. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ Văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam . 24

1. Đặc điểm ngành kinh doanh Văn hoá phẩm . 24

2. Đặc điểm thị trường tiêu thụ . 25

3. Đặc điểm môi trường công nghệ . 27

4. Đặc điểm nguồn cung ứng . 28

5. Đặc điểm nguồn lao động . 29

6. Đặc điểm tình hình tài chính . 30

Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam . 32

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm của Tổng công ty . 32

1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm của Tổng công ty (2003- 2005) . 32

1.2 Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm của Tổng công ty . 36

2. Đánh giá tình hình hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm của Tổng công ty . 41

2.1 Công tác nghiên cứu và dự báo thị trường . 41

2.2 Chính sách sản phẩm . 41

2.3 Chính sách giá thành sản phẩm . 42

2.4 Hệ thống mạng lưới tiêu thụ . 42

2.5 Các biện pháp xúc tiến bán hàng . 43

3. Đánh giá chung về hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm của Tổng công ty . 44

3.1 Những kết quả đạt được . 44

3.2 Những tồn tại trong hoạt động tiêu thụ văn hoá phẩm . 45

Phần III. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam . 47

I. Định hướng phát triển của Tổng công ty Sách Việt Nam trong thời gian tới . 47

1. Định hướng về tiêu thụ văn hoá phẩm của Tổng công ty . 47

2. Kế hoạch cụ thể của Tổng công ty trong thời gian tới . 48

II. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam . 48

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường . 48

2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá khâu tiêu thụ . 51

3. Sử dụng hiệu quả linh hoạt các chính sách tiêu thụ sản phẩm . 54

4. Nâng cao công tác tổ chức hoạt động tiêu thụ bán lẻ . 57

5. Sử dụng hiệu quả các biện pháp xúc tiến bán hàng nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ . 59

6. Nâng cao công tác quản lý và chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên . 61

7. Một số kiến nghị . 62

7.1 Đối với Nhà nước . 62

7.2 Đối với Tổng công ty . 62

Kết luận . 64

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY