Đề tài Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây - Thực trạng và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

3. Mục đích và yêu cầu

4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Đóng góp mới về mặt khoa học và luận văn

7. Kết cấu của luận văn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

1.1. Một số vấn đề lý luận về thuế

1.1.1. Khái niệm - bản chất, đặc điểm của thuế

1.1.2. Vai trò của thuế

1.2. Khu vực KTNQD và quản lý thuế đối với KT NQD

1.2.1. Đặc điểm của kinh tế NQD

1.2.2. Yêu cầu và nội dung của công tác quản lý thu thuế NQD

1.2.2.1. Mục tiêu yêu cầu của quản lý thu thuế NQD

1.2.2.2. Nội dung cơ bản của quản lý thu thuế KTNQD

1.3. Nội dung cơ bản của một số sắc thuế đối với KTNQD ở việt nam

1.3.1. Thuế môn bài

1.3.2. Thuế GTGT

1.3.3. Thuế TNDN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở HÀ TÂY

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.2. Thực trạng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (NQD) ở Hà Tây

2.2. Tình hình quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây những năm qua

2.2.1. Xây dựng bộ máy quản lý ngành thuế

2.2.2. Tổ chức quản lý thu thuế

2.2.2.1. Quản lý thu thuế các doanh nghiệp NQD

2.2.2.2. Quản lý thu thuế hộ cá thể kinh doanh

2.2.3. Công tác thanh tra chống thất thu trong quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Hà Tây

2.3. Đánh giá chung

2.3.1. Những kết quả đã đạt được

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1. Những hạn chế

2.3.2.2. Những nguyên nhân

CHƯƠNG 3: NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NQD Ở HÀ TÂY NHỮNG NĂM TỚI

3.1. Một số quan điểm cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế ngoài quốc doanh ở Hà Tây

3.1.1. Quản lý thu thuế là nhiệm vụ chung của cơ quan thuế, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan

3.1.2. Bảo đảm bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế

3.1.3. Quản lý thuế NQD phải được đổi mới theo: ĐTNT tự tính, tự khai và tự nộp thuế

3.2. Một số giải pháp về tăng cường quản lý thuế đối với khu vực kinh tế NQD

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với KTNQD trên địa bàn

3.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý thuế, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

3.2.3. Hoàn thiện chế độ sổ sách kế toán, chứng từ hoá đơn trong quản lý thu thuế

3.2.4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong quản lý thu thuế

3.2.5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY