Đề tài Quản lý nhà nước về thị trường RAT trên địa bàn hà nội - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 11.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 11.2. Xác lập vấn đề nghiên cứu 11.3. Mục tiêu nghiên cứu 11.4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu 21.5. Phạm vi nghiên cứu 21.6. Những nghiên cứu có liên quan 21.7. Phương pháp nghiên cứu 31.8. Kết cấu của đề tài 4CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RAU AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN 52.1. Một số lý luận về rau an toàn 52.1.1. Khái niệm rau an toàn 52.1.2. Nguyên tắc trong sản xuất rau an toàn 62.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá rau an toàn 72.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn 92.2.1. Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn 92.2.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn 92.2.3. Nội dung của quản lý nhà nước về thị trường RAT 102.2.3.1. Ban hành các văn bản, chính sách, chiến lược và quy hoạch liên quan đến thị trường rau an toàn 102.2.3.2. Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh RAT 112.2.3.3. Quản lý cơ sở hạ tầng và hệ thống kênh phân phối 122.2.3.4. Quản lý, kiểm tra chất lượng RAT cung cấp trên thị trường 12CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY 143.1. Thực trạng thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 143.1.1. Nguồn cung RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 143.1.2. Tình hình cung - cầu, giá cả, cạnh tranh trên thị trường RAT Hà Nội hiện nay 163.1.2.1. Tình hình cung RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 163.1.2.2. Tình hình cầu về RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 203.1.3. Mối quan hệ cung - cầu RAT trên thị trường Hà Nội 233.1.4. Tình hình giá cả RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 243.1.5. Tình hình cạnh tranh trên thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 253.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 273.2.1. Tình hình ban hành các văn bản, chính sách, chiến lược và quy hoạch liên quan đến thị trường RAT 273.2.2. Quản lý việc chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Hà Nội 293.2.3. Tình hình quản lý, kiểm tra chất lượng RAT cung cấp trên thị trường Hà Nội 303.2.4. Tình hình tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác thanh kiểm tra 313.3. Đánh giá sự QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 323.3.1. Kết quả đạt được trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 323.3.2. Hạn chế trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 343.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 34CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY 384.1. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT của ngành nông nghiệp; phương hướng kế hoạch phát triển sản xuất và quản lý thị trường RAT 384.1.1. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT của ngành nông nghiệp 384.1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà Nước về phát triển thị trường RAT 384.1.1.2. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội của ngành nông nghiệp 394.1.2. Phương hướng kế hoạch phát triển sản xuất RAT trên địa bàn Hà Nội 394.1.3. Phương hướng kế hoạch quản lý thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 394.2. Giải pháp quản lý nhà nước về thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 404.2.1. Một số đề xuất đối với nhà quản lý các cấp trên địa bàn Hà Nội 404.2.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp kinh doanh RAT trên địa bàn Hà Nội 424.2.3. Giải pháp đối với người nông dân và các HTX sản xuất RAT 444.2.4. Giải pháp đối với nhà khoa học 464.2.5. Giải pháp đối với người tiêu dùng 47

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

1.2. Xác lập vấn đề nghiên cứu 1

1.3. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu 2

1.6. Những nghiên cứu có liên quan 2

1.7. Phương pháp nghiên cứu 3

1.8. Kết cấu của đề tài 4

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RAU AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN 5

2.1. Một số lý luận về rau an toàn 5

2.1.1. Khái niệm rau an toàn 5

2.1.2. Nguyên tắc trong sản xuất rau an toàn 6

2.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá rau an toàn 7

2.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn 9

2.2.1. Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn 9

2.2.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn 9

2.2.3. Nội dung của quản lý nhà nước về thị trường RAT 10

2.2.3.1. Ban hành các văn bản, chính sách, chiến lược và quy hoạch liên quan đến thị trường rau an toàn 10

2.2.3.2. Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh RAT 11

2.2.3.3. Quản lý cơ sở hạ tầng và hệ thống kênh phân phối 12

2.2.3.4. Quản lý, kiểm tra chất lượng RAT cung cấp trên thị trường 12

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY 14

3.1. Thực trạng thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 14

3.1.1. Nguồn cung RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 14

3.1.2. Tình hình cung - cầu, giá cả, cạnh tranh trên thị trường RAT Hà Nội hiện nay 16

3.1.2.1. Tình hình cung RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 16

3.1.2.2. Tình hình cầu về RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 20

3.1.3. Mối quan hệ cung - cầu RAT trên thị trường Hà Nội 23

3.1.4. Tình hình giá cả RAT trên thị trường Hà Nội hiện nay 24

3.1.5. Tình hình cạnh tranh trên thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 25

3.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 27

3.2.1. Tình hình ban hành các văn bản, chính sách, chiến lược và quy hoạch liên quan đến thị trường RAT 27

3.2.2. Quản lý việc chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Hà Nội 29

3.2.3. Tình hình quản lý, kiểm tra chất lượng RAT cung cấp trên thị trường Hà Nội 30

3.2.4. Tình hình tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác thanh kiểm tra 31

3.3. Đánh giá sự QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 32

3.3.1. Kết quả đạt được trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 32

3.3.2. Hạn chế trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 34

3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong QLNN đối với thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 34

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY 38

4.1. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT của ngành nông nghiệp; phương hướng kế hoạch phát triển sản xuất và quản lý thị trường RAT 38

4.1.1. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT của ngành nông nghiệp 38

4.1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà Nước về phát triển thị trường RAT 38

4.1.1.2. Mục tiêu, chiến lược phát triển thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội của ngành nông nghiệp 39

4.1.2. Phương hướng kế hoạch phát triển sản xuất RAT trên địa bàn Hà Nội 39

4.1.3. Phương hướng kế hoạch quản lý thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội 39

4.2. Giải pháp quản lý nhà nước về thị trường RAT trên địa bàn Hà Nội hiện nay 40

4.2.1. Một số đề xuất đối với nhà quản lý các cấp trên địa bàn Hà Nội 40

4.2.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp kinh doanh RAT trên địa bàn Hà Nội 42

4.2.3. Giải pháp đối với người nông dân và các HTX sản xuất RAT 44

4.2.4. Giải pháp đối với nhà khoa học 46

4.2.5. Giải pháp đối với người tiêu dùng 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY