Đề tài Quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore thực trạng và triển vọng

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-SINGAPORE 7

1.1. Cơ sở lý luận của quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore 7

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về thương mại quốc tế 7

1.1.2 Vai trò của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia 14

1.2. Cơ sở thực tiễn của quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore 15

1.2.1 Nhân tố bên ngoài. 15

1.2.2. Nhân tố bên trong. 16

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-SINGAPORE VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 224

2.1. Quan hệ thương mại Việt nam- Singapore 224

2.1.1. Kim ngạch trao đổi thương mại 224

2.1.2. Hiện trạng xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore 25

2.1.3 Hiện trạng nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore 42

2.2. Nhận xét về quan hệ thương mại Việt Nam -Singapore 48

2.2.1. Đánh giá về xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore 49

2.2.2. Đánh giá về nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore . 557

2.3. Những tác động của quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore đối với

sụ phát triển kinh tế của Việt Nam.54

2.3.1. Những chính sách thương mại ưu đãi của Singapore với Việt nam. 54

2.3.2. Tác động của quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore trong việc thu hút

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.56

2.3.3. Tác động của quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore đối với

chính trị ngoại giao và các mặt kinh tế xã hội khác ở Việt Nam.58

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-SINGAPORE

3.1.Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt nam-Singapore

3.1.1. Phương hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam-Singapore. 65

3.1.2. Phương hướng phát triển xuất khẩu 68

3.1.3. Phương hướng phát triển nhập khẩu 69

3.2. Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore 70

3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất nhập khẩu 70

3.2.2. Định hướng thị trường tiêu thụ 72

3.2.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hoá 73

3.2.4. Tiếp cận phương thức mua bán mới 76

3.2.5. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại 77

3.2.6. Chính sách tài chính tín dụng ưu đãi 78

3.2.7. Điều chỉnh chính sách thuế 79

3.2.8. Biện pháp phi quan thuế 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY