Đề tài Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

A- Đặt vấn đề.

b- nội dung

1. Sự cần thiết xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay .

1.1. Kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng XHCN.

1.1.1. Kinh tế thị trường .

1.1.2. Kinh tế thị trường định hướng XHCN .

1.2. Vai trò của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong công cuộc xây dựng XHCN ở nước ta .

2. Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta .

2.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN .

2.1.1. Khẳng định tính tất yếu lịch sử của quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta .

2.1.2. Phát triển nhanh ,hiệu quả, bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường .

2.1.3. Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm,xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cấp thiết .

2.1.4. Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế . 2.1.5. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế -xã hội với quốc phòng –an ninh .

2.2. Những thành tựu và hạn chế của quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta .

2.2.1. Thành tựu.

2.2.2. Hạn chế .

3. Các giải pháp để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam .

3.1. Đẩy mạnh công nghiệp hoá ,hiện đại hoá , ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học- công nghệ trên cơ sở đẩy mạnh phân công lao động xã hội .

3.2. Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường .

3.3. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần.

3.4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.

3.5. Giữ vững ổn định chính trị,hoàn thiện hệ thống luật pháp .

3.6. Xoá bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hoàn thiện cơ chế quản lí của Nhà nước.

c- kết luận .

d- danh mục tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY