Đề tài Quá trình hình thành, phát triển công ty cổ phần và vai trò của nó trong nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN NỘI DUNG 2CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ MỘT QUẢ TRÌNH KINH TẾ KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 21.1 Công ty cổ phần là gì? 21.2 Sự ra đời của công ty cổ phần là tất yếu kinh tế khách quan. 31.3 Công ty cổ phần là sản phẩm của nền kinh tế thị trường. 41.4 Điều kiện để hình thành công ty cổ phần. 51.5 Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần. 6CHƯƠNGII: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 82.1 Việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua cổ phần hoá là một yếu tố khách quan. 82.2 Các con đường cổ phần hóa để hình thành công ty cổ phần ở nước ta. 82.3 Phương hướng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua các con đường cổ phần hóa. 92.4 Hình thái cổ và vấn đề cổ phần hóa ở nước ta hiện nay. 102.5 Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. 112.6 Tính tất yếu khách quan của việ hình thành công ty cổ phần ở nước ta. 142.7 Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công ty cổ phần. 142.8 Các nguyên nhân cơ bản cản trở quá trình hình thành công ty cổ phần ở nước ta. 15CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA THỜI GIAN TỚI 163.1 Mục tiêu cổ phần hóa. 163.2 Quá trình thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN: 173.3 Vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế nước ta. 183.4 Những vấn đề nảy sinh xung quanh công ty cổ phần. 193.5 Những giải pháp và kiến nghị để thúc đẩy quá trình hình thành công ty cổ phần ở nước ta để nâng cao vai trò của công ty cổ phần trong phát triển kinh tế. 203.6 Kế hoạch xây dựng công ty cổ phần trong thời gian tới. 21KẾT LUẬN 22Tài liệu tham khảo 23

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ MỘT

QUẢ TRÌNH KINH TẾ KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2

1.1 Công ty cổ phần là gì? 2

1.2 Sự ra đời của công ty cổ phần là tất yếu kinh tế khách quan. 3

1.3 Công ty cổ phần là sản phẩm của nền kinh tế thị trường. 4

1.4 Điều kiện để hình thành công ty cổ phần. 5

1.5 Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần. 6

CHƯƠNGII: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 8

2.1 Việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua cổ phần hoá

là một yếu tố khách quan. 8

2.2 Các con đường cổ phần hóa để hình thành công ty cổ phần ở nước ta. 8

2.3 Phương hướng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty

cổ phần thông qua các con đường cổ phần hóa. 9

2.4 Hình thái cổ và vấn đề cổ phần hóa ở nước ta hiện nay. 10

2.5 Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. 11

2.6 Tính tất yếu khách quan của việ hình thành công ty cổ phần ở nước ta. 14

2.7 Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công ty cổ phần. 14

2.8 Các nguyên nhân cơ bản cản trở quá trình hình thành công ty cổ phần

ở nước ta. 15

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA THỜI GIAN TỚI 16

3.1 Mục tiêu cổ phần hóa. 16

3.2 Quá trình thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN: 17

3.3 Vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế nước ta. 18

3.4 Những vấn đề nảy sinh xung quanh công ty cổ phần. 19

3.5 Những giải pháp và kiến nghị để thúc đẩy quá trình hình thành công ty cổ phần

ở nước ta để nâng cao vai trò của công ty cổ phần trong phát triển kinh tế. 20

3.6 Kế hoạch xây dựng công ty cổ phần trong thời gian tới. 21

KẾT LUẬN 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY