Đề tài Phương pháp quản trị và đánh giá hệ thống thông tin COBIT

Mục lục hình ảnhHình 1.1 Máy tính là một hệ thống thông tin. 5Hình 1.2 Hệ thống thông tin có sử dụng máy tính. 6Hình 1.3 Các thành phần của hệ thống thông tin. 9Hình 1.4 Phân loại HTTT theo dạng thức hỗ trợ. 14Hình 1.5 Hệ thống tài nguyên doanh nghiệp và ERP 22 Hình 2.1 Mô hình Governance. 25Hình 2.2 Cấp độ CNTT 29Hình 2.3 Sơ đồ tiếp cận chiến lược CNTT 31Hình 2.4 ITIL trong hoạt động của doanh nghiệp. 37Hình 2.5 Thành phần của ITIL 38Hình 2.6 Quy trình hoạt động của ITIL. 39Hình 2.7 Sơ đồ phân tích hiện trạng và mục tiêu. 40Hình 2.8 Cấp độ tổ chức và cấp độ quy trình trong ITIL. 44Hình 2.9 Khối lập phương COBIT. 45 Hinh 3.1 Các phiên bản COBIT 45Hinh 3.2 Thành phần COBIT 45Hinh 3.3 Sơ đồ yêu cầu. 45Hinh 3.4 Mối quan hệ qua lại giữa các thành phần COBIT. 45Hinh 3.5 Quy trình làm việc 45Hinh 3.6 Cách xây dựng quy trình. 45 Hình 4.1 Biểu đồ đánh giá hiện trạng về trình ứng dụng trong HTTT của InforWay 45Hình 4.2 Quy trình hoạt động chính 45Hình 4.3 Chức năng quản trị. 45Hình 4.4 Quy trình hoạch định 45Hình 4.5 Biểu đồ đánh giá HTTT CRM chuẩn theo hãng SAP 45Hình 4.6 Đánh giá tình hình thông tin có thể thay đổi trước và sau khi triển khai hệ thống. 45 MỤC LỤCCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 41. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 41.1. Khái niệm hệ thống thông tin (information system) 41.2. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý 72. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 92.1. Hoạt động của một hệ thống thông tin quản lý 92.2. Các loại tài nguyên trong hệ thống thông tin 103. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 123.1. Những loại hình hệ thống thông tin doanh nghiệp cần quan tâm 133.2. HTTT Kế toán (Accounting Information System - AIS) 163.3 Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 193.4 Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) 21CHƯƠNG II: VỊ THẾ CỦA COBIT GIỮA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN NAY 251. GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT HIỆN NAY? 261.1 Chiến lược CNTT của quốc gia 261.2 Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp 271.3 Phương pháp nào có ưu thế trong tiếp cận và lập chiến lược CNTT? 292. TỔNG QUAN NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ CNTT HIỆN NAY VÀ ƯU THẾ CỦA COBIT 322.1 Phương pháp quản trị và đánh giá ITIL 362.2 Phương pháp quản trị và đánh giá CMMi 422.3 Phương pháp quản trị và đánh giá ISO 17799 452.4 Phương pháp quản trị và đánh giá COBIT 452.5 So sánh chung về các phương pháp quản trị và đánh giá trên 45CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ HTTT COBIT 451. TỔNG QUAN VỀ COBIT 451.1. Giới thiệu 451.2. Lịch sử phát triển 451.3. Các phiên bản: 451. 4. Nhiệm vụ COBIT 451.5. Tư tuờng COBIT 451.6. Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng COBIT 452. CẤU TRÚC COBIT 452.1 Thành phần COBIT 452.2. Phạm vi, Quy trình, Mục tiêu kiểm soát 453. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA COBIT 453.1. Cách thức xây dựng quy trình 453.2. Ví dụ về xây dựng quy trình 45CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG COBIT 451. GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP COBIT 451.1. Giới thiệu về công ty thực hiện ứng dụng phương pháp COBIT 451.2. Những khó khăn hiện tại trong hoạt động kinh doanh của công ty InforWay 451.3. Xác định phạm vi và đánh giá hiện trạng 451.4. Những chiến lược phát triển CNTT của công ty 452. QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT 452.1. Nhận định quy trình hoạt động và hướng triển khai xây dựng CNTT trong doanh nghiệp 452.2. Hoạch định và tổ chức dự án xây dựng chiến lược CNTT 452.3. Tiến trình và ra quyết định 452.4. Hỗ trợ và triển khai dịch vụ ứng dụng CNTT 452.5. Kiểm soát và đánh giá 453. NGHIÊN CỨU RỦI RO, NHỮNG CHÚ Ý VÀ BÀI HỌC 45TỔNG KẾT 45

Mục lục hình ảnh

Hình 1.1 Máy tính là một hệ thống thông tin. 5

Hình 1.2 Hệ thống thông tin có sử dụng máy tính. 6

Hình 1.3 Các thành phần của hệ thống thông tin. 9

Hình 1.4 Phân loại HTTT theo dạng thức hỗ trợ. 14

Hình 1.5 Hệ thống tài nguyên doanh nghiệp và ERP 22

Hình 2.1 Mô hình Governance. 25

Hình 2.2 Cấp độ CNTT 29

Hình 2.3 Sơ đồ tiếp cận chiến lược CNTT 31

Hình 2.4 ITIL trong hoạt động của doanh nghiệp. 37

Hình 2.5 Thành phần của ITIL 38

Hình 2.6 Quy trình hoạt động của ITIL. 39

Hình 2.7 Sơ đồ phân tích hiện trạng và mục tiêu. 40

Hình 2.8 Cấp độ tổ chức và cấp độ quy trình trong ITIL. 44

Hình 2.9 Khối lập phương COBIT. 45

Hinh 3.1 Các phiên bản COBIT 45

Hinh 3.2 Thành phần COBIT 45

Hinh 3.3 Sơ đồ yêu cầu. 45

Hinh 3.4 Mối quan hệ qua lại giữa các thành phần COBIT. 45

Hinh 3.5 Quy trình làm việc 45

Hinh 3.6 Cách xây dựng quy trình. 45

Hình 4.1 Biểu đồ đánh giá hiện trạng về trình ứng dụng trong HTTT của InforWay 45

Hình 4.2 Quy trình hoạt động chính 45

Hình 4.3 Chức năng quản trị. 45

Hình 4.4 Quy trình hoạch định 45

Hình 4.5 Biểu đồ đánh giá HTTT CRM chuẩn theo hãng SAP 45

Hình 4.6 Đánh giá tình hình thông tin có thể thay đổi trước và sau khi triển khai hệ thống. 45

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 4

1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 4

1.1. Khái niệm hệ thống thông tin (information system) 4

1.2. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý 7

2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 9

2.1. Hoạt động của một hệ thống thông tin quản lý 9

2.2. Các loại tài nguyên trong hệ thống thông tin 10

3. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 12

3.1. Những loại hình hệ thống thông tin doanh nghiệp cần quan tâm 13

3.2. HTTT Kế toán (Accounting Information System - AIS) 16

3.3 Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 19

3.4 Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) 21

CHƯƠNG II: VỊ THẾ CỦA COBIT GIỮA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN NAY 25

1. GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT HIỆN NAY? 26

1.1 Chiến lược CNTT của quốc gia 26

1.2 Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp 27

1.3 Phương pháp nào có ưu thế trong tiếp cận và lập chiến lược CNTT? 29

2. TỔNG QUAN NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ CNTT HIỆN NAY VÀ ƯU THẾ CỦA COBIT 32

2.1 Phương pháp quản trị và đánh giá ITIL 36

2.2 Phương pháp quản trị và đánh giá CMMi 42

2.3 Phương pháp quản trị và đánh giá ISO 17799 45

2.4 Phương pháp quản trị và đánh giá COBIT 45

2.5 So sánh chung về các phương pháp quản trị và đánh giá trên 45

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ HTTT COBIT 45

1. TỔNG QUAN VỀ COBIT 45

1.1. Giới thiệu 45

1.2. Lịch sử phát triển 45

1.3. Các phiên bản: 45

1. 4. Nhiệm vụ COBIT 45

1.5. Tư tuờng COBIT 45

1.6. Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng COBIT 45

2. CẤU TRÚC COBIT 45

2.1 Thành phần COBIT 45

2.2. Phạm vi, Quy trình, Mục tiêu kiểm soát 45

3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA COBIT 45

3.1. Cách thức xây dựng quy trình 45

3.2. Ví dụ về xây dựng quy trình 45

CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG COBIT 45

1. GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP COBIT 45

1.1. Giới thiệu về công ty thực hiện ứng dụng phương pháp COBIT 45

1.2. Những khó khăn hiện tại trong hoạt động kinh doanh của công ty InforWay 45

1.3. Xác định phạm vi và đánh giá hiện trạng 45

1.4. Những chiến lược phát triển CNTT của công ty 45

2. QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT 45

2.1. Nhận định quy trình hoạt động và hướng triển khai xây dựng CNTT trong doanh nghiệp 45

2.2. Hoạch định và tổ chức dự án xây dựng chiến lược CNTT 45

2.3. Tiến trình và ra quyết định 45

2.4. Hỗ trợ và triển khai dịch vụ ứng dụng CNTT 45

2.5. Kiểm soát và đánh giá 45

3. NGHIÊN CỨU RỦI RO, NHỮNG CHÚ Ý VÀ BÀI HỌC 45

TỔNG KẾT 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY