Đề tài Phương hướng và giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển Khu công nghiệp - Khu chế xuất

MỤC LỤCChương 1: Lý Thuyết Chung Về Đầu Tư Phát Triển KCN 1I/Lý Thuyết Chung: 11) Đầu tư là một hoạt động kinh tế của đất nước 12) Phân loại đầu tư: 13) Khu công nghiệp: 3II/Nội Dung Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp: 31) Vai Trò Của Đầu Tư Phát Triển: 32) Sự cần thiết trong việc thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp 3III)Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển khu công nghiệp: 4a)Vị trí địa lý 4b)Vị trí kinh tế xã hội: 4c)Kết cấu hạn tầng: 5d)Thị trường 5e)Vốn đầu tư nước ngoài: 5Chương II: Thực Trạng Đầu Tư Phát Triển Vào Các KCN ở VN 6I/Đầu tư hạ tầng và sản xuất khu công nghiệp: 6Bảng giá trị sản lượng và xuất khẩu các doanh nghiệp KCN 7II/Kết quả và hạn chế trong đầu tư phát triển KCN: 161) Những thành tựu đạt được 16B.1) Hình thành hệ thống các KCN trên cơ sở chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cả nước; quy hoạch phát triển ngành, địa phương và vùng lãnh thổ. 16B.2) KCN đã huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, 17B.3) KCN đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài không chỉ đối với địa phương có KCN mà còn góp phần hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng trên cả nước. 17B.4) KCN có tác động tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương theo hướng CNH, HĐH, đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của cả nước, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế. 18B.5) Các KCN sử dụng ngày càng hiệu qua cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh hợp tác sản xuất, tăng cường mối liên kết ngành trong phát triển kinh tế. 20B.6) Các KCN đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao dân trí và thực hiện các chính sách xã hội 20B.7) KCN đã góp phần nhất định vào việc bảo vệ môi trường sinh thái. 21B.8) Các KCN có tác dụng lan toả tích cực tới trình độ phát triển của các vùng, các ngành, lĩnh vực 21B.9) Mô hình quản lý - áp dụng cơ chế "một cửa, tại chỗ" đối với KCN 222)Những hạn chế trong đầu tư vào khu công nghiệp: 24a)Thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp_khu chế xuất còn rườm rà 24B)Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất giảm mạnh: 25C)Chất lượng quy hoạch còn thấp, thực hiện quy hoạch chưa triệt để. 26D) tình trạng tự phát trong việc thu hút đầu tư còn diễn ra phổ biến: 27E) cơ cấu đầu tư còn nhiều bất cập: 28F)Còn thiếu lao động có trình độ cao.28 G) Quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế.30 H)Vấn đề môi trường trong KCN 31Chương III: Phương Hướng Và Giải Pháp Thúc Đẩy Đầu Tư Phát Triển KCN_KCX 32A)Tăng cường thu hút thêm vốn đầu tư: 321. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài 322. Đối với thu hút đầu tư trong nước 34B)Thực hiện quy hoạch đồng bộ,nâng cao chất lượng quy hoạch cũng như quản lý KCN_KCX: 35C)Điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào KCN_KCX: 38D)Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các KCN_KCX 38E)Đảm bảo môi trường khu CN: 39Phụ Lục 42Tài liệu tham khảo: 50

MỤC LỤC

Chương 1: Lý Thuyết Chung Về Đầu Tư Phát Triển KCN 1

I/Lý Thuyết Chung: 1

1) Đầu tư là một hoạt động kinh tế của đất nước 1

2) Phân loại đầu tư: 1

3) Khu công nghiệp: 3

II/Nội Dung Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp: 3

1) Vai Trò Của Đầu Tư Phát Triển: 3

2) Sự cần thiết trong việc thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp 3

III)Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển khu công nghiệp: 4

a)Vị trí địa lý 4

b)Vị trí kinh tế xã hội: 4

c)Kết cấu hạn tầng: 5

d)Thị trường 5

e)Vốn đầu tư nước ngoài: 5

Chương II: Thực Trạng Đầu Tư Phát Triển Vào Các KCN ở VN 6

I/Đầu tư hạ tầng và sản xuất khu công nghiệp: 6

Bảng giá trị sản lượng và xuất khẩu các doanh nghiệp KCN 7

II/Kết quả và hạn chế trong đầu tư phát triển KCN: 16

1) Những thành tựu đạt được 16

B.1) Hình thành hệ thống các KCN trên cơ sở chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cả nước; quy hoạch phát triển ngành, địa phương và vùng lãnh thổ. 16

B.2) KCN đã huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, 17

B.3) KCN đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài không chỉ đối với địa phương có KCN mà còn góp phần hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng trên cả nước. 17

B.4) KCN có tác động tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương theo hướng CNH, HĐH, đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của cả nước, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế. 18

B.5) Các KCN sử dụng ngày càng hiệu qua cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh hợp tác sản xuất, tăng cường mối liên kết ngành trong phát triển kinh tế. 20

B.6) Các KCN đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao dân trí và thực hiện các chính sách xã hội 20

B.7) KCN đã góp phần nhất định vào việc bảo vệ môi trường sinh thái. 21

B.8) Các KCN có tác dụng lan toả tích cực tới trình độ phát triển của các vùng, các ngành, lĩnh vực 21

B.9) Mô hình quản lý - áp dụng cơ chế "một cửa, tại chỗ" đối với KCN 22

2)Những hạn chế trong đầu tư vào khu công nghiệp: 24

a)Thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp_khu chế xuất còn rườm rà 24

B)Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất giảm mạnh: 25

C)Chất lượng quy hoạch còn thấp, thực hiện quy hoạch chưa triệt để. 26

D) tình trạng tự phát trong việc thu hút đầu tư còn diễn ra phổ biến: 27

E) cơ cấu đầu tư còn nhiều bất cập: 28

F)Còn thiếu lao động có trình độ cao.28

G) Quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế.30

H)Vấn đề môi trường trong KCN 31

Chương III: Phương Hướng Và Giải Pháp Thúc Đẩy Đầu Tư Phát Triển KCN_KCX 32

A)Tăng cường thu hút thêm vốn đầu tư: 32

1. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài 32

2. Đối với thu hút đầu tư trong nước 34

B)Thực hiện quy hoạch đồng bộ,nâng cao chất lượng quy hoạch cũng như quản lý KCN_KCX: 35

C)Điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào KCN_KCX: 38

D)Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các KCN_KCX 38

E)Đảm bảo môi trường khu CN: 39

Phụ Lục 42

Tài liệu tham khảo: 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY