Đề tài Phương hướng và giải pháp phát triển các KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội đến năm 2010

Lời mở Đầu 1

Chương I: KCN tập trung và vai trò của nói đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 4

I. Vai trò của KCN tập trung trong quá trình CNH-HĐH 4

1. Khái niệm KCN. 4

2. Những đặc điểm chủ yếu và các loại hình KCN. 6

2.1. Những đặc điểm chủ yếu của KCN. 6

2.2. Phân loại KCN. 7

3. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành KCN 9

3.1. Điều kiện hình thành KCN. 9

3.2. Mô hình quản lý các KCN ở nước ta. 10

3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành của các KCN. 11

4. Vai trò của KCN tập trung trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 13

4.1. KCN, KCX góp phần thu hút đầu tư , đẩy mạnh xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 13

4.2. KCN góp phần phát triển các ngành công nghiệp theo đúng định hướng và quy hoạch chung, tạo việc làm cho một bộ phận lớn người lao động. 14

4.3. KCN, KCX góp phần hình thành các vùng kinh tế trọng điểm cho cả nước, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo được yêu cầu về quy hoạch vùng và lãnh thổ. 15

4.4. KCN và KCX góp phần hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 15

II. Sự cần thiết phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà nội. 16

1. Quy hoạch phát triển KCN là nội dung không thể tách rời quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà nội. 16

2. Quy hoạch KCN Hà nội phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống KCN trong cả nước. 17

3. Phát triển KCN – nhân tố quan trọng nhằm tăng năng lực cạnh tranh của công nghiệp Hà nội trong quá trình hội nhập cả nước và khu vực. 17

3.1. Phát triển KCN là một trong những giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. 18

3.2. KCN- mô hình kinh tế năng động. 18

III. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố về việc phát triển KCN có thể vận dụng cho Hà nội. 19

1. KCX Tân Thuận- Thành phố Hồ Chí Minh. 19

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 19

1.2. Những yếu tố tạo nên sự thành công bước đầu ở KCX Tân Thuận. 21

1.3. Kinh nghiệm KCX Tân Thuận có thể vận dụng cho Hà Nội. 22

2. Các KCN tỉnh Bình Dương. 23

2.1. Quá trình hình thành và phát triển. 23

2.2. Những nhân tố tạo nên sự thành công của KCN Bình Dương. 25

2.3. Kinh nghiệm các KCN Tỉnh Bình Dương có thể vận dụng cho Hà Nội. 25

3. Các KCN tỉnh Đồng Nai. 26

Chương II: Thực trạng các KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội 27

I. Thực trạng phát triển các KCN nước ta. 27

1. Số lượng các KCN và KCX trên cả nước 27

2. Những kết quả đạt được bước đầu của các KCN 29

3. Thuận lợi và khó khăn khi xây dựng, phát triển KCN. 32

3.1. Những thuận lợi. 32

3.2. Một số khó khăn khi xây dựng và phát triển các KCN và KCX. 33

II. Thực trạng phát triển các KCN Hà Nội. 34

1. Thực trạng các KCN hình thành trước thời kỳ đổi mới. 34

2. Thực trạng KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1991-2002. 35

2.1. Sự hình thành các KCN mới tập trung. 35

2.2. Thực trạng các KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội. 40

III. Đánh giá chung về sự phát triển của KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội. 52

1. Những thành tựu chủ yếu. 52

2. Tồn tại và nguyên nhân trong quá trình xây dựng và hoạt động các KCN ở Hà Nội. 55

Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển các KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội đến năm 2010 59

I. Những căn cứ xây dựng định hướng và giải pháp 59

1. Quan điểm phát triển các KCN trong thời gian tới 59

1.1. Phát huy nội lực đồng thời thu hút thêm đầu tư nước ngoài đề đóng góp vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 59

1.2. Phát triển lâu bền, chú trọng bảo vệ môi trường. 60

1.3. Phát triển công nghiệp có hiệu quả. 61

2. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu của Hà Nội giai đoạn 2001-2010. 63

3. Cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp của Hà Nội. 66

3.1. Cơ hội phát triển công nghiệp Hà Nội. 66

3.2. Thách thức của công nghiệp Hà Nội. 68

II. Phương hướng phát triển các KCN tập trung của Hà Nội đến năm 2010 69

1. Định hướng phát triển chung cho các KCN tập trung của Hà Nội. 69

1.1. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các KCN Hà Nội trên địa bàn Hà Nội. 70

1.2. Tiếp tục tăng đầu tư. 70

1.3. Hình thành và phát triển các KCN vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội. 71

2. Định hướng phát triển riêng cho từng KCN tập trung trên địa bàn Hà Nội đến năm 2010. 71

III. Các giải pháp phát triển các KCN ở Hà Nội 74

1. Các giải pháp về phía Nhà Nước. 74

1.1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 74

1.2. Giải pháp về tiếp thị đầu tư. 75

1.3. Giải pháp về đất đai và cơ sở hạ tầng. 76

1.4. Chú trọng đào tạo lao động trong KCN. 78

1.5. Hoàn thiện môi trường pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý đối với các KCN. 79

1.6. Hỗ trợ phát triển về dịch vụ KCN. 79

1.7. Các giải pháp khác 80

2. Các giải pháp thuộc các KCN. 80

Kiến nghị 83

Kết luận 85

Danh mục tài liệu tham khảo 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY