Đề tài Phương hướng tiếp tục đổi mới công tác KHH ở nước ta trong thời gia tới

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở của vấn đề đổi mới công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam 3

1.1. Kế hoạch hoá ở các nước trên thế giới 3

1.2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề đổi mới công tác KHH ở Việt Nam 4

Chương 2: Quá trình đổi mới kế hoạch hoá ở Việt Nam 6

2.1. Thực trạng đổi mới công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam 6

2.1.1. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 6

2.1.2. Về công tác quy hoạch phát triển 8

2.1.3. Về công tác kế hoạch phát triển 9

2.2. Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình đổi mới công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam 11

2.2.1. Về những cơ sở lý luận và phương pháp luận cho việc đổi mới công tác kế hoạch hoá 12

2.2.2. Về nội dung phương pháp KHH 12

2.2.3. Về phối hợp và điều hoà kế hoạch 13

2.2.4. Về cơ chế điều hành xã hội 13

2.2.5. Về thông tin và dự báo 14

2.2.6. Về bộ máy tổ chức và cán bộ 14

2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong đổi mới công tác KHH trong những năm qua ở Việt Nam 14

2.3.1. Nguyên nhân 14

Chương 3: Định hướng và những giải pháp đổi mới kế hoạch hoá trong những năm tiếp theo 16

3.1. Định hướng đổi mới kế hoạch hoá trong những năm tiếp theo 16

3.1.1. Kế hoạch hoá trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN 16

3.1.2. Kế hoạch hoá trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế 16

3.1.3. Kế hoạch hoá phải đảm bảo mối tương quan hợop lý giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội 17

3.1.4. Kết hợp kế hoạch hoá theo ngành với kế hoạch hoá theo địa phương và vùng lãnh thổ 18

3.1.5. Đổi mới toàn diện hệ thống kế hoạch kinh tế vĩ mô 19

3.2. Một số giải pháp đổi mới kế hoạch hoá kinh tế trong thời gian tiếp theo 20

3.2.1. Đổi mới công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 20

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển 20

3.2.3. Chú trọng kế hoạch hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 21

3.2.4.Hoàn thiện kế hoạch hoá hàng năm 22

3.2.5. Tăng cường công tác nghiên cứu và xây dựng chính sách 24

3.2.6. Xây dựng và phát triển công tác dự báo và phân tích kinh tế 24

3.2.7. Đổi mới hệ thống thu thập, xử lý và sử dụng thông tin 25

3.2.8. Củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ kế hoạch 25

Phần kết luận 27

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY