Đề tài Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh

MôC LôC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH 2I. Giới thiệu về công ty: 21. Thông tin công ty: 22. Cơ sở pháp lý: 23. Chiến lược phát triển: 34. Loaị hình doanh nghiệp: 45. Các giai đoạn hình thành và phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ: 45.1 Giai đoạn từ 2001 – 2003: 45.2 Giai đoạn từ 2003 – 2007: 5II. Khái quát về tình hình sản xuất – kinh doanh: 51. Giới thiệu về các mặt hàng của công ty: 51.1 Sản phẩm: 51.2. Sản lượng sản phẩm : 72. Tình hình nguồn vốn – tài sản, doanh thu – chi phí giai đoạn 2003 -2007: 82.1 Tình hình nguồn vốn – tài sản, doanh thu: 82.2 Doanh thu – chi phí: 93.Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện : 123.1 Tài sản, nguồn vốn: 123.2 Doanh thu - Lợi nhuận: 14III. Tổ chức sản xuất và công nghệ sản xuất: 151. Tổ chức sản xuất: 151.1 Bộ phận dự án : 151.2.Bộ phận kỹ thuật: 151.3.Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm: 161.4 Bộ phận chuyền giao: 172. Công nghệ sản xuất: 183. Các yếu tố đầu vào: 193.1 Yếu tố thuộc đối tượng lao động: 193.2 Yếu tố lao động: 193.3 Yếu tố vốn: 204. Yếu tố đầu ra: 21IV .Tổ chức bộ máy công ty: 221. Cơ cấu: 222. Thuyết minh: 222.1 Đại hội đồng cổ đông: 222.2 Hội đồng quản trị: 232.3 Ban kiểm soát: 252.4 Giám đốc: 262.5 Phòng kế toán – ngân quỹ: 272.6 Phòng kinh doanh : 292.7 Phòng dự án: 302.8 Phòng kỹ thuật: 312.9 Phòng chất lượng: 322.10 Phòng chuyển giao: 33PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH 34I. Vấn đề tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 341. Những cơ sở để tuyển dụng nhân sự: 341.1 Phân tích công việc: 341.2 Định mức lao động: 362. Nhu cầu tuyển dụng của công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 373. Phương pháp và quá trình tuyển dụng: 373.1 Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng: 383.2. Thông báo tuyển dụng: 383.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: 383.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên: 393.5. Kiểm tra sức khoẻ: 403.6. Quyết định tuyển dụng: 404. Bồi dưỡng và đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 424.1 Vai trò của đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động: 424.2 Xác định được sự cần thiết của việc đào tạo: 424.3 Nội dung của quá trình đào tạo: 424.4 Các phương pháp đào tạo nhân viên của công ty Vân Thanh: 43II. Tiền lương ở công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 431. Phân loại các hình thức trả lương: 432. Các hình thức trả lương ở công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 442.1 Tính lương thời gian, khoán : 442.2 Tính lương theo sản phẩm : 443. Tính toán và trả lương: 454. chế độ và thủ tục xét nâng lương: 455. các khoản tiền phụ cấp và trợ cấp: 465.1 Phụ cấp: 465.2 Trợ cấp: 466. Chế độ thưởng: 476.1 Thưởng cuối năm: 476.2 Thưởng tháng: 486.3 Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch: 486.4 Thưởng thâm niên: 486.5 Thưởng đạt doanh thu: 48III. Đánh giá chung tình hình quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 491. Các kết quả đạt được: 492. Những mặt hạn chế: 49Phần III: phương hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tai công ty cổ phần tin học Vân Thanh. 50I. Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 501. Phương hướng phát triển kinh doanh: 502. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự: 512.1 Mối quan hệ giữa chiến lược và hoạch đinh nguồn nhân lực: 512.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự: 51II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự: 521. Đối với nhà quản trị: 522. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động: 523. Về phân tích công việc: 544. Công tác tuyển dụng nhân sự: 545. Chính sách đãi ngộ nhân viên: 54KẾT LUẬN 56

MôC LôC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH 2

I. Giới thiệu về công ty: 2

1. Thông tin công ty: 2

2. Cơ sở pháp lý: 2

3. Chiến lược phát triển: 3

4. Loaị hình doanh nghiệp: 4

5. Các giai đoạn hình thành và phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ: 4

5.1 Giai đoạn từ 2001 – 2003: 4

5.2 Giai đoạn từ 2003 – 2007: 5

II. Khái quát về tình hình sản xuất – kinh doanh: 5

1. Giới thiệu về các mặt hàng của công ty: 5

1.1 Sản phẩm: 5

1.2. Sản lượng sản phẩm : 7

2. Tình hình nguồn vốn – tài sản, doanh thu – chi phí giai đoạn 2003 -2007: 8

2.1 Tình hình nguồn vốn – tài sản, doanh thu: 8

2.2 Doanh thu – chi phí: 9

3.Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện : 12

3.1 Tài sản, nguồn vốn: 12

3.2 Doanh thu - Lợi nhuận: 14

III. Tổ chức sản xuất và công nghệ sản xuất: 15

1. Tổ chức sản xuất: 15

1.1 Bộ phận dự án : 15

1.2.Bộ phận kỹ thuật: 15

1.3.Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm: 16

1.4 Bộ phận chuyền giao: 17

2. Công nghệ sản xuất: 18

3. Các yếu tố đầu vào: 19

3.1 Yếu tố thuộc đối tượng lao động: 19

3.2 Yếu tố lao động: 19

3.3 Yếu tố vốn: 20

4. Yếu tố đầu ra: 21

IV .Tổ chức bộ máy công ty: 22

1. Cơ cấu: 22

2. Thuyết minh: 22

2.1 Đại hội đồng cổ đông: 22

2.2 Hội đồng quản trị: 23

2.3 Ban kiểm soát: 25

2.4 Giám đốc: 26

2.5 Phòng kế toán – ngân quỹ: 27

2.6 Phòng kinh doanh : 29

2.7 Phòng dự án: 30

2.8 Phòng kỹ thuật: 31

2.9 Phòng chất lượng: 32

2.10 Phòng chuyển giao: 33

PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH 34

I. Vấn đề tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 34

1. Những cơ sở để tuyển dụng nhân sự: 34

1.1 Phân tích công việc: 34

1.2 Định mức lao động: 36

2. Nhu cầu tuyển dụng của công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 37

3. Phương pháp và quá trình tuyển dụng: 37

3.1 Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng: 38

3.2. Thông báo tuyển dụng: 38

3.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: 38

3.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên: 39

3.5. Kiểm tra sức khoẻ: 40

3.6. Quyết định tuyển dụng: 40

4. Bồi dưỡng và đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 42

4.1 Vai trò của đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động: 42

4.2 Xác định được sự cần thiết của việc đào tạo: 42

4.3 Nội dung của quá trình đào tạo: 42

4.4 Các phương pháp đào tạo nhân viên của công ty Vân Thanh: 43

II. Tiền lương ở công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 43

1. Phân loại các hình thức trả lương: 43

2. Các hình thức trả lương ở công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 44

2.1 Tính lương thời gian, khoán : 44

2.2 Tính lương theo sản phẩm : 44

3. Tính toán và trả lương: 45

4. chế độ và thủ tục xét nâng lương: 45

5. các khoản tiền phụ cấp và trợ cấp: 46

5.1 Phụ cấp: 46

5.2 Trợ cấp: 46

6. Chế độ thưởng: 47

6.1 Thưởng cuối năm: 47

6.2 Thưởng tháng: 48

6.3 Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch: 48

6.4 Thưởng thâm niên: 48

6.5 Thưởng đạt doanh thu: 48

III. Đánh giá chung tình hình quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 49

1. Các kết quả đạt được: 49

2. Những mặt hạn chế: 49

Phần III: phương hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tai công ty cổ phần tin học Vân Thanh. 50

I. Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh: 50

1. Phương hướng phát triển kinh doanh: 50

2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự: 51

2.1 Mối quan hệ giữa chiến lược và hoạch đinh nguồn nhân lực: 51

2.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự: 51

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự: 52

1. Đối với nhà quản trị: 52

2. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động: 52

3. Về phân tích công việc: 54

4. Công tác tuyển dụng nhân sự: 54

5. Chính sách đãi ngộ nhân viên: 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY