Đề tài Phương hướng nâng cao kết quả công tác đào tào và phát triền nguồn nhân lực của công ty TNHH Thịnh Phát

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU. 1PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 31. Khái niệm về nguồn nhân lực 32. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 33. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 71. Yêu cầu đặt ra khi đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 72. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và nguồn nhân lực. 73. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển. 84. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo. 105. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo trình độ. 106. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra. 127. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác. 148. Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 14III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 153.1.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 153.2.Những điều kiện đảm bảo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 163.2.1. Cơ sở vật chất, quản lý và con người cho kinh doanh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 173.2.2.Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 19IV. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 244.1. Những điểm quyết định nhu cầu và mục tiêu là: 244.2. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 25PHẦN II: HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 27I. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN. 271 . Quá trình xây dựng và phát triển của công ty. 272 . Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 273. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thịnh Phát những năm gần đây. 32II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 341.Về tổ chức quản lý đào tạo 342 . Đối với công tác đào tạo trong nước. 373 . Đào tạo ngoài nước. 404 . Quỹ đào tạo và tình hình sử dụng quỹ đào tạo. 40III .ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 411.Đánh giá chung về chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thịnh Phát. 412. Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thịnh Phát. 423. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty TNHH Thịnh Phát 42PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 44II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM. 441 . Phương hướng phát triển chung. 442 . Nhu cầu đào tạo của công ty TNHH Công ty TNHH Thịnh Phát . 45II. PHƯƠNG HƯỚNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 461.Quan điểm, định hướng, chiến lược về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 462. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 473.Các giải pháp chính để thực hiện mục tiêu công tác đào tạo và phát triển. 48PHẦN KẾT LUẬN 52

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 3

1. Khái niệm về nguồn nhân lực 3

2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3

3. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 7

1. Yêu cầu đặt ra khi đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 7

2. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và nguồn nhân lực. 7

3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển. 8

4. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo. 10

5. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo trình độ. 10

6. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra. 12

7. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác. 14

8. Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 14

III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 15

3.1.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 15

3.2.Những điều kiện đảm bảo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 16

3.2.1. Cơ sở vật chất, quản lý và con người cho kinh doanh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 17

3.2.2.Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 19

IV. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 24

4.1. Những điểm quyết định nhu cầu và mục tiêu là: 24

4.2. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 25

PHẦN II: HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 27

I. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN. 27

1 . Quá trình xây dựng và phát triển của công ty. 27

2 . Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 27

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thịnh Phát những năm gần đây. 32

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 34

1.Về tổ chức quản lý đào tạo 34

2 . Đối với công tác đào tạo trong nước. 37

3 . Đào tạo ngoài nước. 40

4 . Quỹ đào tạo và tình hình sử dụng quỹ đào tạo. 40

III .ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 41

1.Đánh giá chung về chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thịnh Phát. 41

2. Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của Công ty TNHH Thịnh Phát. 42

3. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty TNHH Thịnh Phát 42

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT. 44

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM. 44

1 . Phương hướng phát triển chung. 44

2 . Nhu cầu đào tạo của công ty TNHH Công ty TNHH Thịnh Phát . 45

II. PHƯƠNG HƯỚNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 46

1.Quan điểm, định hướng, chiến lược về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 46

2. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 47

3.Các giải pháp chính để thực hiện mục tiêu công tác đào tạo và phát triển. 48

PHẦN KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY