Đề tài Phát triển quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng ở Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG .2

I. Cơ sở lý luận của công tác xây dựng quỹ nhà, đất tái định cư đền bù giải phóng mặt bằng. 2

1.Sơ lược về vấn đề giải phóng mặt bằng. 2

1.1.Phát triển kinh tế, đô thị hoá và vấn đề giải phóng mặt bằng. 2

1.2 Công tác GPMB và vấn đề đền bù GPMB. 3

2. Vấn đề tái định cư và phát triển quỹ nhà, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. 5

2.1. Khái niệm tái định cư và công tác tái định cư. 5

2.2 Những quy định chung về tái định cư. 7

2.2.1 Những đối tượng và phạm vi tái định cư. 7

2.2.2. Lập khu tái định cư, điều kiện bắt buộc phải có khu tái định cư. 8

2.2.3 Nguồn vốn xây dựng các khu tái định cư. 9

2.2.4 Nguyên tắc lựa chọn địa điểm và quy hoạch xây dựng khu tái định cư. 9

2.2.5 Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở. 10

2.2.6 Nguyên tắc bố trí nhà ở, đất ở, cho các hộ gia đình ở các khu tái định cư. 10

2.2.7 Các biện pháp khôi phục sản xuất và đời sống tại khu tái định cư. 11

II. Thực trạng công tác xây dựng quỹ nhà ở và quỹ đất tái định cư tại thành phố Hà Nội. 12

1.Đặc điểm kinh tế xã hội và quá trình đô thị hoá ở Hà Nội. 12

1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. 12

1.2 Quá trình đô thị hoá và kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 13

1.3 Thực trạng giải phóng mặt bằng và đền bù giải phóng mặt bằng ở Hà Nội. 14

2. Thực trạng quỹ nhà, quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. 19

2.1 Cơ chế chính sách . 19

2.2 Thực trạng công tác xây dựng quỹ nhà, quỹ đất phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20

2.2.1 Về quy hoạch địa bàn xây dựng khu TĐC 20

2.2.2 Thực trạng các khu TĐC. 21

2.2.3 Tình hình bố trí vốn cho các dự án xây dựng nhà ở, đất ở TĐC và đặt mua nhà phục vụ công tác GPMB. 24

3. Đánh giá kết quả đã đạt được trong việc xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên thành phố. 26

3.1 Kết quả đạt được. 26

3.2 Tồn tại và nguyên nhân. 27

II. Giải pháp thúc đẩy phát triển quỹ nhà quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. 30

1. Kế hoạch xây dựng quỹ nhà, quỹ đất tái đinh cư đến năm 2010 trên địa bàn Hà Nội. 30

1.1.Nhu cầu di dân tái định cư. 30

1.2.Chỉ tiêu kế hoạch. 30

1.3.Quan điểm thực hiện. 31

2. Giải pháp phát triển quỹ nhà, quỹ đất tái định cư phục vụ di dân gải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 31

2.1.Giải pháp về cơ chế chính sách. 31

2.2 Giải pháp về quy mô, cơ cấu, diện tích, chất lượng cơ sở hạ tầng các căn hộ tái định cư. 33

2.3 Giải pháp về tài chính 33

2.4 Giải pháp đẩy mạnh triển khai xây dựng quỹ nhà, quỹ đất tái định cư bằng nhiều hình thức. 35

2.5 Giải pháp về tạo việc làm và ổn định đời sống dân cư tại khu tái định cư. 36

2.6 Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức 36

KẾT LUẬN 38

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY