Đề tài Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đường chiến lược nhất quan trọng suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tại Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng ta đã xác định bảy thành phần kinh tế chủ yếu nhưng ở vị trí, thứ bậc khác nhau. Như vậy từ Đại hội VI, đến Đại hội VII là một quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta, thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, có như vậy mới tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, có nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cải thiện đời sống, đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế đa dạng hoá, đa phương hoá. Cũng tại Đại hội VIII Đảng ta đà nhận định: "Cơ hội phát triển chính nằm trong nội tại đất nước chứ không phải ở bên ngoài". Cần có chính sách phù hợp, bù đắcp xứng đáng với sức lao động của người lao động hao phí, từ đó mới có điều kiện để tái sản xuất sức lao động.

Tại Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng ta đã xác định bảy thành phần kinh tế chủ yếu nhưng ở vị trí, thứ bậc khác nhau. Như vậy từ Đại hội VI, đến Đại hội VII là một quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta, thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, có như vậy mới tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, có nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cải thiện đời sống, đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế đa dạng hoá, đa phương hoá. Cũng tại Đại hội VIII Đảng ta đà nhận định: "Cơ hội phát triển chính nằm trong nội tại đất nước chứ không phải ở bên ngoài". Cần có chính sách phù hợp, bù đắcp xứng đáng với sức lao động của người lao động hao phí, từ đó mới có điều kiện để tái sản xuất sức lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY